'เราชนะ' สรุปใครได้ 7,000 บาทบ้าง? ลงทะเบียนอย่างไร เช็คที่นี่

'เราชนะ' สรุปใครได้ 7,000 บาทบ้าง? ลงทะเบียนอย่างไร เช็คที่นี่

"เราชนะ" มติ ครม.สรุปแล้ว ใครได้สิทธิ 3,500 บาท นาน 2 เดือนบ้าง? กลุ่มอาชีพไหนเตรียมลงทะเบียน รับสิทธิ เช็คด่วนที่นี่

"เราชนะ" มาตรการ "เยียวยาโควิด" จากรัฐบาลที่หวังช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยรัฐบาลตั้งเป้าในการช่วยเหลือด้วยการเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะ ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และจ่ายเงินเยียวยา 3,500 บาท ระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค. 2564 รวมเป็นเงินเยียวยาทั้งหมด 7,000 บาท 

ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรี (มติ ครม.) เมื่อวันที่ 19 ม.ค.2564 สรุปถึงมาตรการเราชนะล่าสุด ที่จะมาบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 ให้กับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร บัตรคนจน โดยประชาชนกลุ่มเป้าหมายจำนวน 31.1 ล้านคน 

ทั้งนี้รูปแบบการใช้จ่ายเงิน จะไม่สามารถเบิกงินสดได้ ต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่มอาหาร และบริการต่างๆ แต่ไม่รวมสลากกินแบ่งรัฐบาล ครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ หรือยาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

161104505921

  • ใครได้สิทธิ "เราชนะบ้าง"?

1.กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ได้แก่ 

1.1 กลุ่มบัตรคนจน 10,127,587 คน (ที่มีรายได้กว่า 30,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 200 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,300 บาท 

1.2 กลุ่มบัตรคนจน 3,610,436 คน (ที่มีรายได้ระหว่าง 30.000 - 100,000 บาท/ปี จากที่ได้รับเงินในบัตรฯ 300 บาท/เดือน) จะได้รับเงินรวมเป็นคนละ 3,200 บาท 

ทั้งนี้จะได้รับเงินติดต่อกัน 2 เดือน : โดยไม่ต้องลงทะเบียน 

2.กลุ่มคนละครึ่ง / เราเที่ยวด้วยกัน สำเร็จ และผ่านการยืนยันตัวตน ภายในวันที่ 27 ม.ค.2564 และกลุ่มที่ไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูล จำนวน 1,736,197 คน คนละ 3,500 บาท/เดือน 

ซึ่งต้องคัดกรองคุณสมบัติ ดังนี้

  • ไม่เป็นราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  • ไม่เป็นผู้รับบำนาญหรือเบี้ยหวัดจากราชการ
  • ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33
  • มีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท (ณ วันที่ 31 ธ.ค.2562)
  • มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน 300,000 บาท ในปีภาษี 2562

ส่งข้อความให้กดรับสิทธิ : ไม่ต้องลงทะเบียน

3.ผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ ลงทะเบียนผ่านแพลตฟอร์ม www.เราชนะ.com ในวันที่ 29 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ไม่สามารถเบิกเงินสดได้ โดยต้องนำไปใช้ผ่านระบบเพื่อชำระค่าสินค้า เครื่องดื่ม อาหาร และบริการอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  • ใครถูกตัดสิทธิทันที ไม่เข้าเกณฑ์?

1.ผู้ประกันตนตาม มาตรา 33 แห่งกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

2.ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

3.ข้าราชการการเมือง เป็นผู้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง, ไทยคู่ฟ้า