นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่ 71.3% ไม่เห็นด้วย แบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่ 71.3% ไม่เห็นด้วย แบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่ 71.3% ไม่เห็นด้วย แบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ ขณะที่ 57.86% เห็นด้วย นโยบายเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาท 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “เงินเดือนข้าราชการ” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2566 จากกลุ่มข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ อายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับเงินเดือนข้าราชการ

การสำรวจอาศัย การสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความเพียงพอของเงินเดือนที่ได้รับไม่รวมรายได้พิเศษอื่น ๆ ที่ถูกกฎหมาย กับการใช้จ่ายและการมีเงินเก็บ ในปัจจุบัน พบว่า

 • ร้อยละ 44.81 ระบุว่า ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและไม่มีเงินเก็บ
 • ร้อยละ 28.32 ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีเงินเก็บ
 • ร้อยละ 26.87 ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ

ด้านความเพียงพอของเงินเดือนที่ได้รับเมื่อรวมรายได้พิเศษอื่น ๆ ที่ถูกกฎหมาย กับการใช้จ่ายและการมีเงินเก็บในปัจจุบัน พบว่า

 • ร้อยละ 31.76 ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายและมีเงินเก็บ
 • ร้อยละ 24.12 ระบุว่า เพียงพอต่อการใช้จ่ายแต่ไม่มีเงินเก็บ
 • ร้อยละ 22.90 ระบุว่า ไม่มีรายได้พิเศษอื่น ๆ (ที่ถูกกฎหมาย)
 • ร้อยละ 21.22 ระบุว่า ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและไม่มีเงินเก็บ

 

ส่วนการมีหนี้สินจากการกู้ยืม พบว่า

 • ร้อยละ 44.35 ระบุว่า มีหนี้สินกับสถาบันทางการเงิน
 • ร้อยละ 43.36 ระบุว่า มีหนี้สินกับสหกรณ์
 • ร้อยละ 25.57 ระบุว่า ไม่มีหนี้สินใด ๆ
 • ร้อยละ 3.66 ระบุว่า มีหนี้สินนอกระบบ (รวมถึงการกู้ยืมเงินจากเพื่อน ญาติพี่น้อง)

สำหรับความคิดเห็นต่อแนวคิดของรัฐบาลเกี่ยวกับการ แบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ พบว่า

 • ร้อยละ 71.30 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 11.83 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 8.32 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 7.71 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 0.84 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

 

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงความคิดเห็นต่อนโยบายเงินเดือนผู้จบปริญญาตรี 25,000 บาท พบว่า

 • ร้อยละ 57.86 ระบุว่า เห็นด้วยมาก
 • ร้อยละ 20.38 ระบุว่า ค่อนข้างเห็นด้วย
 • ร้อยละ 13.36 ระบุว่า ไม่เห็นด้วยเลย
 • ร้อยละ 7.94 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วย
 • ร้อยละ 0.46 ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

นิด้าโพล เผยคนส่วนใหญ่ 71.3% ไม่เห็นด้วย แบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ