ประกาศผลประกวดบทกวี ‘ไฮกุ’ ครั้งที่ 18 ปี 66-67

ประกาศผลประกวดบทกวี ‘ไฮกุ’ ครั้งที่ 18 ปี 66-67

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ จัดประกวดบทกวี 'ไฮกุ' ครั้งที่ 18 ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 ได้ผู้ชนะการประกวดแล้ว

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) และ สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ได้จัดการประกวดบทกวี ไฮกุ ครั้งที่ 18

หัวข้อ ครอบครัว ประจำปี พ.ศ. 2566-2567 ได้ผลการตัดสินเรียบร้อยแล้ว มีผู้ชนะทั้งสิ้น 25 คน

 

นักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 คน จะได้รับโล่รางวัลประทาน จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ และทุนการศึกษา 1,500 บาท

และนักเรียนผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 20 คน จะได้รับประกาศเกียรติคุณจากสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ และเจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ และทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากประเทศญี่ปุ่น

 

ผลการตัดสิน 

ประกาศผลประกวดบทกวี ‘ไฮกุ’ ครั้งที่ 18 ปี 66-67 Cr. The Japan Foundation

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 5 รางวัล

1. ด.ช.พีรวิชญ์ แก้วธิ (อายุ 7 ปี) โรงเรียนบ้านนาดี คุรุราษฎรบำรุง จ.หนองบัวลำภู

2. ด.ช.ลุ่งเพ็ด ทองประเสริฐ (อายุ 13 ปี) โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา

3. ด.ช.พุทธิธรรม เต็มราม (อายุ 13 ปี) โรงเรียนพัทลุง จ.พัทลุง

4. ด.ช.ปุณณกันต์ จันทรุวงศ์ (อายุ 12 ปี) โรงเรียนอนุบาลสงขลา จ.สงขลา

5. ด.ญ.ศิริภาภรณ์ น้อยบุดดี (อายุ 12 ปี) โรงเรียนคลองมะขามเทศ กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่น จำนวน  20 รางวัล

ประกาศผลประกวดบทกวี ‘ไฮกุ’ ครั้งที่ 18 ปี 66-67 Cr. The Japan Foundation

6. ด.ญ. ศมนีย์ เอี่ยมยิ้ม (อายุ 15 ปี) โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง จ.สมุทรปราการ

7. ด.ช. ถิรพุทธิ์ นันตา (อายุ 12 ปี) โรงเรียนบ้านเวียงหวาย จ.เชียงใหม่

8. ด.ช. อัลฟีร์ หาญสูงเนิน (อายุ 11 ปี) โรงเรียนอิสลามสันติชน กรุงเทพฯ

9. ด.ญ.ซีซ่าริศมี อูเซ็ง (อายุ 12 ปี) โรงเรียนศรีทักษิณ จ.นราธิวาส

10. ด.ช. ฐิติภัทร เฉลิมวงศ์ (อายุ 14 ปี) โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว จ.อุบลราชธานี

ประกาศผลประกวดบทกวี ‘ไฮกุ’ ครั้งที่ 18 ปี 66-67 Cr. The Japan Foundation

11. ด.ช. นำพล บุญปองหา (อายุ 11 ปี) โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

12. ด.ช. ธนทัต บุญฤทธิ์ (อายุ 11 ปี) โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

13. ด.ญ. ชญาดา ฤทธิเสน (อายุ 11 ปี) โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

14. ด.ญ. กณิกา ศรีรุ่ง (อายุ 10 ปี) โรงเรียนอนุบาลพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

15. ด.ญ. จิดาภา กฤษพรมราช (อายุ 10 ปี) โรงเรียนรักเมืองไทย 1 (มูลนิธิเตชะไพบูลย์) จ.นครราชสีมา

ประกาศผลประกวดบทกวี ‘ไฮกุ’ ครั้งที่ 18 ปี 66-67 Cr. The Japan Foundation

16. ด.ญ. ชมพูนุช ปิยอนันตกุลชัย (อายุ 11 ปี) โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบ้านสิงห์) จ.ราชบุรี

17. ด.ช. กิจชานนท์ แสงหล้า (อายุ 11 ปี) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (โรงเรียนบ้านหนองมะค่าโมง) จ.สุพรรณบุรี

18. ด.ญ. อรชิสา ศักดิ์ศาสตร์ (อายุ 15 ปี) โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จ.ขอนแก่น

19. ด.ญ. อรัญญา ชัยภา (อายุ 8 ปี) โรงเรียนบ้านน้ำพร จ.เลย

20. ด.ญ. มณีจรัสพร วิเศษคงเพชร (อายุ 13 ปี) โรงเรีวนชลกันยานุกูล จ.ชลบุรี

ประกาศผลประกวดบทกวี ‘ไฮกุ’ ครั้งที่ 18 ปี 66-67 Cr. The Japan Foundation

21. ด.ช. จอมยุทธ โดดดี่ (อายุ 12 ปี) โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพฯ

22. ด.ญ. นันท์นภัส แป้นเหลือ (อายุ 11 ปี) โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา กรุงเทพฯ

23. ด.ญ. จิราพัชร จินดามณี (อายุ 12 ปี) โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (งามศิริวิทยาคาร) กรุงเทพฯ

24. ด.ญ. ณัฏฐกานต์ แซ่เจีย (อายุ 12 ปี) โรงเรียนอนุบาลสงขลา จ.สงขลา

25. น.ส. มณินทร ประทุมมาศ (อายุ 15 ปี) โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

...............................

อ้างอิง : The Japan Foundation