สธ. ร่วมมือ 3 หน่วยงานพัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" ผ่าน "หมอพร้อม" จริงหรือ?

สธ. ร่วมมือ 3 หน่วยงานพัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" ผ่าน "หมอพร้อม" จริงหรือ?

กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือ 3 หน่วยงานพัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" ผ่าน "หมอพร้อม" เพิ่มความสะดวกสมัครงาน ลาป่วย และการเบิกจ่ายประกันสุขภาพ จริงหรือ?

ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง สธ. ร่วมมือ 3 หน่วยงาน พัฒนาใบรับรองแพทย์ดิจิทัลผ่านหมอพร้อม ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง

กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายพัฒนา “หมอพร้อม” ให้เป็น Digital Health Platform ของประเทศไทย เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแบบดิจิทัลแก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนใช้งานแพลตฟอร์มหมอพร้อมกว่า 28 ล้านคน ทั้ง LINE OA และแอปพลิเคชัน โดยบริการที่มีอยู่ในปัจจุบัน เช่น การให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 การตรวจหาเชื้อโควิด 19 การให้บริการเอกสารรับรองโควิดตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป (EU DCC) เป็นต้น

โดยจะพัฒนาระบบเพื่อให้บริการด้านดิจิทัลสุขภาพเต็มรูปแบบในอนาคต เริ่มจากการพัฒนาระบบออก  "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรทางการแพทย์ทำงานและบริการประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว กระทรวงสาธารณสุขจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาการออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลที่มีความปลอดภัย รัดกุม และมีมาตรฐานสูงสุด

รวมถึงผลักดันให้เกิดการนำไปใช้ในการดำเนินการหรือประกอบธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น การใช้ "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" ประกอบการสมัครงาน ลาป่วย และการเบิกจ่ายประกันสุขภาพต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการดำเนินกิจกรรมหรือทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ในส่วนของระบบออก"ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานของบุคลากร ช่วยลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอน ลดค่าใช้จ่าย และลดเวลาในการเข้ารับบริการหรือการประกอบธุรกรรมต่าง ๆ ได้ ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดหา License สำหรับสร้างลายเซ็นดิจิทัลให้กับโรงพยาบาลรัฐทุกสังกัด โดยไม่จำกัดจำนวนลายมือชื่อผู้ลงนาม และได้พัฒนาระบบรองรับการเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน

เพื่อให้สามารถออก "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" ผ่านระบบของโรงพยาบาลโดยตรง อีกทั้งพัฒนา “หมอพร้อม Station” เป็นทางเลือกให้กับโรงพยาบาล โดยรองรับการใช้งานสำหรับคลินิกต่าง ๆ ด้วย ซึ่งปัจจุบันได้ทดสอบระบบและนำมาใช้งานจริงในโรงพยาบาลแล้ว 1,028 แห่ง โดยมีการออกใบรับรองแพทย์ไปแล้วกว่า 125,000 ใบ

นอกจากนี้ ยังได้จัดหา License เพิ่มเติม เพื่อรองรับการใช้งานสำหรับคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรม และคลินิกเทคนิคการแพทย์ โดยประชาชนสามารถขอ "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" ได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วม และใช้งานผ่านหมอพร้อมได้ทั้ง LINE OA และแอปพลิเคชัน รวมถึงสามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลไปใช้งานได้ด้วย ซึ่งหน่วยงานที่ใช้ใบรับรองแพทย์ดิจิทัลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและความถูกต้องของลายมือชื่อได้ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันการปลอมแปลงข้อมูล และมีความมั่นคงปลอดภัยสูง

ดังนั้น ขอเชิญชวนโรงพยาบาลทุกสังกัดทั้งรัฐ เอกชน และคลินิกต่างๆ เข้าร่วมใช้งานระบบออก  "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนทั่วประเทศ สามารถศึกษารายละเอียดของระบบเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ "หมอพร้อม" 

อย่างไรก็ตาม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีบทบาทภารกิจในการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านระบบริการสุขภาพ ซึ่งการพัฒนา "ใบรับรองแพทย์ดิจิทัล" บน “หมอพร้อม” กรมฯ ได้ดำเนินการเชื่อมต่อฐานข้อมูลสถานพยาบาลเอกชนใน 3 เรื่อง ได้แก่ 

  1. การตรวจสอบรายชื่อสถานพยาบาลผ่านระบบหมอพร้อมว่าได้ สถานพยาบาลที่อยู่โดยรอบแห่งนั้นได้รับอนุญาต และขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่  
  2. เพิ่มการแสดงข้อมูลของแพทย์หรือผู้ประกอบโรคศิลปะประจำสถานพยาบาลแห่งนั้น มีความชำนาญในสาขาใด ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพหรือไม่
  3. เพิ่มฟังก์ชั่นการรับเรื่องร้องเรียนสถานพยาบาลเอกชนผ่านแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” โดยตรง โดยกรณีที่ประชาชนเข้ารับบริการตรวจรักษาพยาบาลก็สามารถให้สถานพยาบาลออกใบรับรองแพทย์ดิจิทัลได้  ช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเรื่องการพกพาเอกสาร ลดการสัมผัส และตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้หากเอกสารฉบับจริงสูญหายหรือชำรุด