พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ถอดยศทหาร - เรียกคืนเครื่องราชฯ จำนวน 8 ราย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ถอดยศทหาร - เรียกคืนเครื่องราชฯ จำนวน 8 ราย

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ ถอดยศทหาร - เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 8 ราย เหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

วันที่ 26 เมษายน 2567 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ ถอดยศทหาร และ เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 8 ราย

 

 

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอด นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก จำนวน 8 ราย ออกจากยศทหาร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2 และข้อ 4

 

และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่นายทหารสัญญาบัตรทั้ง 8 ราย ได้รับพระราชทานทุกชั้นตราตามข้อ 6 และข้อ 7 (2) (4) และ (8) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2548 ดังนี้

 

 

1. พันโท คงศักดิ์ หรือ นิทธันต์ สุดสวัสดิ์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2567 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

 

2. พันโท สมพงษ์ ทับทอง ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญราชการชายแดน

 

3. พันโท วิสัย สมบูรณ์ทรัพย์ ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเป็นเหตุให้ราชการเสียหายอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก ตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

 

4. พันตรี จักรพันธ์ วาสนโกมุท ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ในความผิดต่อพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ความผิดต่อพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ความผิดต่อพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท ความผิดต่อพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน ความผิดตามประกาศหรือคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ลหุโทษ คดีถึงที่สุดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

 

5. ร้อยโท เริงศักดิ์ สระกัน ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2566 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย และเหรียญจักรมาลา

 

6. ร้อยโท สุฉันท์ สุวรรณราช ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

 

7. ร้อยโท สุรชัย คุ้มหน่อแนว ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นจัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

 

8. ร้อยโท ภาณุ ชูจีน ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2567 เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นเบญจมาภรณ์มงกุฎไทย เหรียญราชการชายแดน เหรียญทองช้างเผือก และเหรียญจักรมาลา

 

ประกาศ ณ วันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2567

 

อ่านประกาศ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศทหารและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จำนวน 8 ราย (คลิก)