โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 75 นาย 'สุรเชษฐ์ หักพาล' ที่ปรึกษา (สบ 9)

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตำรวจ 75 นาย 'สุรเชษฐ์ หักพาล' ที่ปรึกษา (สบ 9)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล" นั่งที่ปรึกษา (สบ 9 ) พร้อมแต่งตั้งรวม 75 นาย

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.64  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9 )สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564

ประกาศณวันที่ 28 มีนาคมพ.ศ.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงผู้บังคับการ  75 นาย ให้มีผล ณ 1 เม.ย. 64

ดังรายชื่อต่อไปนี้ (คลิก)

161693533152

161693534153

161693535130

161693535929

161693536871

161693538136