ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปธน.ฮังการี คนใหม่

ในหลวง มีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งปธน.ฮังการี คนใหม่

ในหลวง โปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางคาตาลิน โนวาก (Mrs. Katalin Novak) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี คนใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางคาตาลิน โนวาก (Mrs. Katalin Novak) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี คนใหม่ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2565 ความว่า

ฯพณฯ นางคาตาลิน โนวาก

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี

กรุงบูดาเปสต์

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ข้าพเจ้ามีความยินดี ขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการี

ในปี 2566 ที่จะมาถึงนี้มีความสำคัญยิ่งต่อประเทศของเราทั้งสอง เนื่องจากเป็นวาระครบ 50 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับฮังการี ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพที่มีมายาวนานและความร่วมมือกันอย่างกว้างขวาง จะเจริญรุดหน้ายิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว