ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ในโอกาสนี้ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยเสด็จด้วย

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

วันนี้(13 พ.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง

เวลา  08.37 น. รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง เสด็จขึ้นพลับพลาพิธีมณฑลท้องสนามหลวง ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ ประทับพระราชอาสน์

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับพระเก้าอี้ที่ประทับ 

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เทพีคู่หาบเงิน ได้แก่ น.ส.กันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ น.ส.ชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์

ส่วนพระโคแรกนา ได้แก่ พระโคพอ และพระโคเพียง พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคเพิ่ม และพระโคพูล เป็นโคพันธุ์ขาวลำพูน ออกจากโรงพิธีพราหมณ์ เมื่อถึงหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนา เข้าเฝ้า ฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา เสร็จแล้ว กลับโรงพิธีพราหมณ์ 

ต่อมา  นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำหน้าที่พระยาแรกนา พุทธศักราช 2565 ยาตราขบวน พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง ได้แก่ น.ส.ณัฐชยา ศรีสุขสวัสดิ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และ น.ส.อาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พราหมณ์นำสิ่งของไปเลี้ยงพระโคที่หน้าพระที่นั่ง เจ้าหน้าที่นำพระโคไปกินเลี้ยงของเสี่ยงทาย เมื่อพระโคกินสิ่งใดแล้ว โหรหลวงจะได้ถวายคำพยากรณ์ โดยรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้อ่านกราบบังคมทูล จบแล้ว

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กราบบังคมทูลเบิกชาวนาผู้ชนะ การประกวดผลผลิตและเกษตรกรดีเด่น เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัลยาตราขบวนพระยาแรกนา ขณะผ่านหน้าพระที่นั่ง พระยาแรกนาจะได้เข้าเฝ้า ฯ ถวายบังคม แล้วขึ้นรถยนต์หลวงไปรอเฝ้า ฯ ที่แปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้า ฯ เสด็จ ฯ ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่บริเวณแปลงนาสาธิต

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ประทับพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับพระเก้าอี้ที่ประทับ 

พระยาแรกนา เข้าเฝ้า ฯ ถวายบังคม แล้วออกไปประกอบพิธีแรกนา พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง - เงิน เสร็จแล้ว พระยาแรกนา เข้าเฝ้า ฯ ถวายบังคม แล้วไปขึ้นรถยนต์หลวงกลับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

อนึ่ง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีการเพื่อความเป็นสิริมงคลและส่งเสริม บำรุงขวัญเกษตรกร ให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก กำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปีอันถือเป็นเวลาที่เหมาะสมในการเริ่มต้นฤดูกาลแห่งการทำนา

ส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าว พระราชทานที่ทรงปลูก เนื่องในวันพืชมงคล พุทธศักราช 2565 นี้ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเชิญเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ทรงปลูก ทั้งหมด 6 พันธุ์ ได้แก่ 

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 พันธุ์ข้าว กข 87 พันธุ์ข้าว กข 85 พันธุ์ข้าว กข 43 และพันธุ์ข้าว กข 6 จำนวน 1,728 กิโลกรัม เข้าในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เพื่อทำขวัญเมล็ดพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ ให้ปลอดจากโรค และเจริญงอกงาม สมบูรณ์ 

นำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับเพาะปลูกในปีพุทธศักราช 2565 และพระราชทานแก่พสกนิกรและชาวนาทั่วประเทศ นำไปเป็นมิ่งขวัญและความเป็นสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป 

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ