ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดอุทกภัยร้ายแรง สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย  กรณีเกิดอุทกภัยร้ายแรง สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรณีเกิดอุทกภัยร้ายแรงในมณฑลควาซูลู-นาตาล สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย ไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ กรณีเกิดอุทกภัยร้ายแรงในมณฑลควาซูลู-นาตาล สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ความว่า 

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแอฟริกาใต้

กรุงพริทอเรีย

ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยร้ายแรง ในมณฑลควาซูลู-นาตาล เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากอย่างแทบไม่เคยปรากฏ และมีผู้สูญหาย ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายเป็นบริเวณกว้างต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐาน

ข้าพเจ้าและพระราชินี ในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจด้วยใจจริงมายังท่าน และผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูที่สมบูรณ์และรวดเร็ว

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว