ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในหลวง ราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง

ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันนี้(9 เม.ย.65) เวลา 17.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณลานอิสรภาพ ๑๐๙ ที่จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ที่นั้น

ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายถวัลย์ เมืองช้าง ประธานโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ 

ต่อจากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ ถวายศีล จบ นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงาน โครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ และกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ และทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ เสร็จแล้ว

ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปยังมณฑลพิธีวางศิลาฤกษ์ ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน และแผ่นศิลาฤกษ์ แล้วทรงวางลงในหลุมศิลาฤกษ์ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีเททอง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมบราชินี ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน แล้วทรงหย่อน ลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย ทรงเทแผ่นทอง นาก เงิน ลงในเบ้า เสร็จแล้ว ทรงถือสายสูตร เททองหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ส่วนพระเศียร) ในพระอิริยาบถต่าง ๆ

พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ชาวพนักงานลั่นฆ้องชัย ประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ หลั่งน้ำเทพมนตร์ เจิม วางใบมะตูมที่หุ่นพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เสร็จแล้ว เสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

จากนั้น นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง กราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ เสร็จแล้ว เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ แล้วเสด็จออกจากพลับพลาพิธี ไปทอดพระเนตรนิทรรศการโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ ซึ่งจัดแสดงแบบจำลองภูมิทัศน์โครงการจัดสร้างฯ

ความสำคัญและความเป็นมาของโครงการฯ พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในพระอิริยาบถต่างๆ ขั้นตอนการจัดสร้างและกำหนดแล้วเสร็จของโครงการจัดสร้าง ฯ ต่อจากนั้น ทรงพระดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ที่เดินทางมาจากพื้นที่จังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียง

ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ต่างพร้อมใจเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ด้วยความจงรักภักดี ตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่าน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์และทรงแย้มพระสรวล ราษฎรต่างปลื้มปีติที่ได้ชมพระบารมี 

ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวง สำนักพระราชวัง รวมกับสาธารณสุขและโรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลสุขภาพอนามัยกับมอบพิมเสนน้ำและผ้าเย็นแก่ราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด เสร็จแล้ว

ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ผู้แทนคณะกรรมการโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกสมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว ลานอิสรภาพ ๑๐๙ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

โครงการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประกอบด้วย

ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมรูปสร้างด้วยโลหะสำริดนอก (BRONZE) จำนวน 4 องค์ ในพระอิริยาบถทรงยืนหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 109 เมตร พระอิริยาบถทรงยืนหลั่งน้ำลงสู่แผ่นดินด้วยสุวรรณภิงคาร ขนาดความสูง 15.40 เมตร พระอิริยาบถทรงแสงปืนต้นข้ามแม่น้ำสะโตง ขนาดความสูง 15.40 เมตร และในพระอิริยาบถทรงพระแสงของ้าวกระทำยุทธหัตถี ขนาดความสูง 15.40 เมตร ณ ลานอิสรภาพ ๑๐๙ ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยโครงการ ฯ มีเนื้อที่ประมาณ 200 ไร่ ประกอบด้วย

พื้นที่ประดิษฐานองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาคารสำนักงาน หอประติมากรรม พิพิธภัณฑ์ หอพระพุทธรูป อาคารเอนกประสงค์ และสวนประติมากรรม ซึ่งจะมีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทอง และเป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในพื้นที่จริงให้แก่ประชาชนชาวไทย ตั้งแต่รุ่นปัจจุบันสืบทอดไปสู่อนุชนรุ่นต่อไป ให้เกิดความรักชาติและความภาคภูมิใจในเกียรติประวัติ และเกียรติภูมิของประเทศชาติสืบไป

ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในหลวง พระราชินีทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช