ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชซิมบับเว

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพร วันเอกราชซิมบับเว

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเว ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเว ซึ่งตรงกับวันที่ 18 เมษายน 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายเอมเมอร์ซัน ดัมบุดโซ อึมนางากวา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐซิมบับเว

กรุงฮาราเร

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐซิมบับเว ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของสาธารณรัฐซิมบับเว

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและ สาธารณรัฐซิมบับเว จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามต่อไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว