ในหลวงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่มจากพายุ ฟิลิปปินส์

ในหลวงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่มจากพายุ ฟิลิปปินส์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่มจากพายุโซนร้อนเมกี (Megi) และพายุไต้ฝุ่นมาลากัส (Malakas) ทางภาคกลางและภาคใต้ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กรณีเกิดอุทกภัยและดินถล่มจากพายุโซนร้อนเมกี (Megi) และพายุไต้ฝุ่นมาลากัส (Malakas) ทางภาคกลางและภาคใต้ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2565 ความว่า 

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 กรุงมะนิลา

ข้าพเจ้าและพระราชินีเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่าเกิดอุทกภัยและดินถล่มรุนแรงจากพายุโซนร้อนเมกีและพายุไต้ฝุ่นมาลากัสในภาคกลางและภาคใต้ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้สูญหายเป็นจำนวนมาก ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้าง ข้าพเจ้าและพระราชินี ในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่าน และประชาชนชาวฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความทุกข์โศกเศร้าจากความสูญเสียในครั้งนี้

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว