'เราชนะ' กลุ่ม 2 และ 3 ต้องเช็คสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ก่อนใช้เงิน 7,000 บาท

'เราชนะ' กลุ่ม 2 และ 3 ต้องเช็คสิทธิผ่าน www.เราชนะ.com ก่อนใช้เงิน 7,000 บาท

"เราชนะ" ประชาชนกลุ่มที่ 2 และ 3 ต้องรู้! วิธีเช็คสิทธิรับเงิน "7,000 บาท" ผ่าน www.เราชนะ.com ก่อนรับเงินผ่าน "เป๋าตัง"

"เราชนะ" มาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับ "ผู้ประกอบอาชีพอิสระ" "แรงงานนอกระบบ" และ "เกษตรกร" เน้นช่วยเหลือ "ผู้มีรายได้น้อย" โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่จะได้รับสิทธิใช้เงิน 7,000 บาท เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

  •  กลุ่มไหนต้องเช็คสิทธิบ้าง? 

กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องเช็คสิทธิใดๆ สามารถรอเงินโอนเข้าให้อัตโนมัติได้เลย 

กลุ่มที่ 2 ผู้ที่เคยลงทะเบียนและใช้สิทธิในโครงการ "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" มาก่อน หากมีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด จะสามารถ "กดรับสิทธิ" ได้ทันที ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"

อัพเดท! : 

ยกเว้นโครงการคนละครึ่ง ที่ยืนยันตัวตนไม่ทันวันที่ 27 ม.ค.64 จะต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ www.เราชนะ.com 

กลุ่มที่ 3 ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนและใช้สิทธิในโครงการ "คนละครึ่ง" และ "เราเที่ยวด้วยกัน" มาก่อน

ทั้งนี้ผู้ได้รับสิทธิ กลุ่มที่ 2 และ 3 จะต้องถูกพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งหนึ่ง เนื่องการโครงการนี้ต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ดังนั้น ผู้ที่จะผ่านการพิจารณาและได้ "อนุมัติสิทธิ" จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

- เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม

ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว

ไม่เป็นข้าราชการการเมือง

ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 

รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด

หากมีคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง 7 ข้อนี้ก็แปลว่าคุณมีสิทธิในโครงการ "เราชนะ" และจะได้รับเงินเยียวยา 7,000 บาทแน่นอน แต่ถ้าคุณมีอาชีพการงานเป็นข้าราชการ หรือเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 หรือมีรายได้สูงที่เข้าข่าย 1 ใน 7 ข้อนี้ถือว่า "ไม่ได้รับสิทธิ" 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  •  เช็คสิทธิที่ไหน 

สำหรับกลุ่มที่ 2 และ 3 ก่อนที่จะได้รับเงินเข้า "เป๋าตัง" เพื่อใช้จ่าย 7,000 บาท จะต้อง "เช็คสิทธิ" ผ่าน www.เราชนะ.com ก่อน ตามไทม์ไลน์ดังนี้

กลุ่มที่ 2 เช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์เราชนะ ได้ในวันที่ 5 ก.พ. 64

กลุ่มที่ 3 เช็คสิทธิผ่านเว็บไซต์เราชนะ ได้ในวันที่ 8 ก.พ. 64

161216408889

  •  แต่ละกลุ่มได้เงินเมื่อไรบ้าง 

หลังจากที่ผ่านการพิจารณาแล้วว่าคุณ "มีสิทธิได้รับเงิน 7,000 บาท" ระบบจะโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิแต่ละกลุ่มตามไทม์ไลน์ ดังต่อไปนี้

161216345335

ที่มา : กระทรวงการคลัง , สำนักเศรษฐกิจการคลัง