รู้ก่อนใช้ 'เราชนะ' 7,000 บาท ใช้จ่าย ต่างจาก 'คนละครึ่ง' อย่างไร?

รู้ก่อนใช้ 'เราชนะ' 7,000 บาท ใช้จ่าย ต่างจาก 'คนละครึ่ง' อย่างไร?

เทียบช็อตต่อช็อต "เราชนะ" ต่างจาก 'คนละครึ่ง' ยังไง? วิธีการใช้เงิน รวมถึงสินค้าและบริการที่เข้าร่วมมาตรการต่างกันอย่างไรบ้าง?

ขณะนี้มติ ครม.ได้ข้อสรุปแล้วสำหรับมาตรการ "เราชนะ" ที่แยกผู้ได้รับสิทธิออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ทั้งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ที่จะได้รับเงินอัตโนมัติ ผู้เคยได้มาตรการคนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน ต้องตรวจสอบสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com และผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิอะไรมาก่อน ต้องเข้าไปลงทะเบียนเราชนะที่เว็บไซต์เช่นกัน โดยทั้งหมดจะได้รับเงิน 7,000 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง" ใช้จ่ายกับร้านค้าที่มีแอพฯ "ถุงเงิน" 

ขณะเดียวกันในส่วนของมาตรการ "คนละครึ่ง" ได้ดำเนินมาถึงรอบเก็บตกนั้น จากข้อมูลของกระทรวงการคลัง พบว่ามีสิทธิคงเหลือจากผู้ที่เคยได้รับสิทธิไปแล้ว แต่ไม่ได้ใช้ภายใน 14 วัน ทำให้ถูกตัดสิทธิและในวันที่ 20 ม.ค.64 ได้นำมาเปิดลงทะเบียนรอบเก็บตกใหม่ราว 1.34 ล้านสิทธิ จะมีสิทธิได้เงินใช้จ่าย 3,500 บาท ผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง

ด้วยมาตรการเยียวยาโควิด ของรัฐบาลที่ออกมาหลายมาตรการ และมีลักษณะใกล้เคียงกัน จึงอาจทำให้เกิดความสับสน "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จะพาเปรียบเทียบให้เห็นชัดๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

161105838413

  • จำนวนเงินที่จะได้รับ 

คนละครึ่ง   :   3,500 บาท ตลอดโครงการ (ใช้สิทธิได้ถึง 31 มี.ค.2564)

เราชนะ      :   7,000 บาท ตลอดโครงการ (ใช้สิทธิได้ถึง 31 พ.ค.2564)

  • วิธีการรับเงิน และการใช้เงิน

คนละครึ่ง   :   
-  ได้รับเงินเยียวยาผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"
-  ใช้ซื้อ "สินค้า" อาหารและเครื่องดื่ม 
-  ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง ผ่านแอพฯ ถุงเงินของร้านค้า เช่น หาบเร่ แผงลอย ร้านธงฟ้า ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ร้านขายสินค้าทั่วไป และกิจการ OTOP ฯลฯ
-  รัฐสนับสนุนไม่เกินวันละ 150 บาท หากใช้ไม่หมดรัฐทบให้

ข่าวที่น่าสนใจ : 

เราชนะ      :   

-  ได้รับเงินเยียวยาผ่านทางแอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"
-  ใช้ซื้อ "สินค้า และ บริการ"  
-  ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราชนะ ร้านธงฟ้า ผ่านแอพฯ ถุงเงินของร้านค้า ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้าเราชนะ รถเมล์ ขสมก. รถไฟฟ้า
-   จะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ สามารถทบได้ในสัปดาห์ต่อๆ ไป แยกเป็น
    1) กลุ่มบัตรคนจน ได้รับ 675-700 บาทต่อสัปดาห์ ได้รับทุกวันศุกร์
    2) กลุ่มคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน สัปดาห์ละ 1,000 บาท ได้รับทุกวันพฤหัสบดี
    3) กลุ่มที่ไม่เคยได้รับมาตรการอะไร รับสัปดาห์ละ 1,000 บาท ได้รับทุกวันพฤหัสบดี

  • คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วม

คนละครึ่ง   :   1.ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย 
                  2.อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
                  3.ไม่เคยได้รับสิทธิมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน
                

เราชนะ      :    1.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
                   2.ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
                   3.ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง หรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งกลุ่มนี้ได้รับรายได้เป็นปกติอยู่แล้ว
                   4.ไม่เป็นข้าราชการการเมือง
                   5.ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ 
                   6.รายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษี ไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน 300,000 บาท 
                   7.เงินฝากในทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุด