ศาลปกครองตัดสิน ADVANC ไม่ต้องจ่าย 3 หมื่นล้านให้ NT

ศาลปกครองตัดสิน ADVANC ไม่ต้องจ่าย 3 หมื่นล้านให้ NT

“ADVANC” แจ้งตลาดแจ้งตลาดหลักทรัพย์ ศาลปกครองพิพากษามีคำสั่งบริษัทไม่ต้องจ่ายตามข้อตกลงท้ายสัญญามูลค่า 3 หมื่นล้าน ให้ "NT"

วันนี้ 26 กรกฎาคม 2565 นายธีร์ สีอัมพรโรจน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หรือ ADVANC  ได้แจ้งความคืบหน้ากับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงข้อพิพาทระหว่างบริษัทและบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT เรื่องการเรียกร้องผลประโยชน์จากการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และ ครั้งที่ 7 ว่า

ตามที่ ADVANC  และ NT (บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) เดิม) ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการตั้งแต่ปี 2558 โดย NT ได้ เรียกร้องให้บริษัทชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเพิ่มเติมจากการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที  6 (กรณีการลดส่วนแบ่งรายได้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทที่(แบบเติมเงิน) และครั้งที่ 7 (กรณีการหักค่าใช้จ่ายการใช้เครือข่ายร่วม (roaming)) รวมจํานวน 62,774 ล้านบาท
 

โดยกล่าวอ้างว่าการทำข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตทั้งสองฉบับนั้น ไม่มีผลผูกพันคู่สัญญาและทำให้ NT ได้ผลประโยชน์ตอบแทนต่ำกว่าที กำหนดในสัญญาหลัก โดยต่อมาในวันที  29 มกราคม 2563 บริษัทได้รับคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลา การให้บริษัทชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนเป็นจำนวน 31,076 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยซึ่งบริษัทได้ยื่นคําร้องเพื่อขอเพิกถอนคําชี้ขาดต่อศาลปกครองกลางในวันที่ 22 เมษายน 2563 นั้น

บริษัท ขอเรียนว่าเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการด้วยเหตุผลที ว่า ข้อตกลงต่อท้ายสัญญาอนุญาตให้ดำเนินกิจการบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ครั้งที่ 6 และ 7 ยังมีผลผูกพันคู่สัญญา เป็นเหตุให้บริษัทไม่ต้องชําระเงินผลประโยชน์ตอบแทนตามที่ NT เรียกร้อง 

ทั้งนี้ NT มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดได้ภายใน 30 วัน หากมีความคืบหน้าที่ สําคัญของคดีนี้ประการใด บริษัทจะแจ้งให้ทราบต่อไป