ครม.เคาะ! ลดเงินสมทบ “ประกันสังคม” ม.33 - ม.39 - ม.40 จ่ายเดือนละเท่าไร ?

ครม.เคาะ! ลดเงินสมทบ “ประกันสังคม” ม.33 - ม.39 - ม.40 จ่ายเดือนละเท่าไร ?

ครม.เคาะ! ลดเงินสมทบ “ประกันสังคม” ผู้ประกันตน ม.33 - ม.39 - ม.40 ระยะเวลา 3 เดือน เหลือจ่ายเดือนละเท่าไร ?

ภายหลังจาก ครม.เห็นชอบในหลักการมาตรการลดค่าครองชีพ และมาตรการลดภาระราคาพลังงาน ให้กับประชาชนจากสถานการณ์สงครามระหว่างยูเครน - รัสเซีย ในช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค.2565 หนึ่งในมาตรการนั้น ที่ประชุมได้ปรับลดอัตราเงินสบทบ ของผู้ประกันตน 3 มาตรา คือ มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ดังนี้

  • ประกันสังคม ม.33

นายจ้าง และลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ลดจ่ายเงินสมทบจากอัตราที่เท่ากัน 5% ต่อเดือน เหลือเป็น 1% ต่อเดือน เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป

ครม.เคาะ! ลดเงินสมทบ “ประกันสังคม” ม.33 - ม.39 - ม.40 จ่ายเดือนละเท่าไร ?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

  • ประกันสังคม ม.39

ผู้ประกันตนมาตรา 39 ลดอัตราเงินสมทบจาก 9% ต่อเดือน เหลือเป็น 1.9% เดือน

  • ประกันสังคม ม.40

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ลดอัตราเงินสมทบ ลงเหลือ 42-180 บาทต่อเดือนดังนี้

  1. เดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน เหลือเป็น 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
  2. เดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน เหลือเป็น 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ
  3. เดิมจ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน เหลือเป็น 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

ทั้งนี้ ผู้ที่จะสมัครประกันสังคม มาตรา 40 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สัญชาติไทย
2. อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
3. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
4. ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน หรือมีนายจ้าง (ผู้ประกันตน ม.33)
5. ไม่เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจ หรือผู้ประกันตน ม.39
6. ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
7. ผู้ถือบัตรประจำตัวตน ซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0,6,7 (ยกเว้น00)
8. ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์