เช็คสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิดขาดรายได้ “ประกันสังคม” จ่ายอะไรให้บ้าง?

เช็คสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิดขาดรายได้ “ประกันสังคม” จ่ายอะไรให้บ้าง?

ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดเชื้อโควิด-19 แล้วขาดรายได้ “ประกันสังคม” ยังดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ เช็ครายละเอียดที่นี่

อัปเดต สิทธิประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 และ ม.40 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ชี้แจงกรณีติดโควิด-19 ขาดรายได้ ประกันสังคมยังดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายให้ ดังนี้

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรค COVID -19 สำนักงานประกันสังคม จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วย เข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ดังนี้

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2. ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการ และการให้คำปรึกษา เหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน

3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

4. ค่ายาที่ใช้รักษา

5. ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล

6. ค่าบริการ X-ray ทรวงอก

7. ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์

เช็คสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิดขาดรายได้ “ประกันสังคม” จ่ายอะไรให้บ้าง?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

การเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้

  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน คือ ช่วงที่ 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วันจะสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป

  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39

จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท)

ทั้งนี้ พิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

  • ผู้ประกันตนตามมาตรา 40

จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตามทางเลือก 1-2-3 โดยพิจารณาจากเอกสารหลักฐาน และใบรับรองแพทย์ และมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือน ภายในระยะเวลา 4 เดือนก่อนใช้สิทธิ์ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขฯ

เช็คสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิดขาดรายได้ “ประกันสังคม” จ่ายอะไรให้บ้าง?

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม