เฮ! จ่าย "ค่าเสี่ยงภัยโควิด" 6 เดือน เช็กเลยใครได้บ้าง ได้เงินเท่าไหร่

เฮ! จ่าย "ค่าเสี่ยงภัยโควิด" 6 เดือน เช็กเลยใครได้บ้าง ได้เงินเท่าไหร่

อัปเดต มติ ครม. จนท.ท้องถิ่นเฮ! จ่าย "ค่าเสี่ยงภัยโควิด" 6 เดือน เช็กเลยใครได้บ้าง ได้เงินเท่าไหร่

ตรวจสอบ อัปเดต มติ ครม. จนท.ท้องถิ่นเฮ! จ่าย "ค่าเสี่ยงภัยโควิด" 6 เดือน เช็กเลยใครได้บ้าง ได้เงินเท่าไหร่

ล่าสุด น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า ครม.อนุมัติ ค่าเสี่ยงภัยโควิด 500 บาท 6 เดือน ให้ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล อส. ฯลฯ

วันนี้ (22 มี.ค.64) คณะรัฐมนตรี(ครม.) อนุมัติงบประมาณ จำนวน 811.77 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนหน้า ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน(สมาชิกอส.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ของกรมการปกครองจำนวน 270,590 คน ในอัตราคนละ 500 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนต.ค. 2564-มี.ค. 2565
 

เฮ! จ่าย "ค่าเสี่ยงภัยโควิด" 6 เดือน เช็กเลยใครได้บ้าง ได้เงินเท่าไหร่

คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สำหรับเป็น ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์โควิด - 19 ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (สมาชิก อส.) จำนวน 270,590 คน ในอัตราเดือนละ 500 บาท/คน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงมีนาคม 2565 รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 811,770,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรฝ่ายปกครองในระดับพื้นที่ในการปฏิบัติหน้าที่สกัดกั้นและสนับสนุนการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระดับพื้นที่ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน เสียสละอย่างต่อเนื่อง และยาวนาน เสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยและชีวิต
 

ทั้งนี้ ในห้วงการระบาดระลอกใหม่ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึงปัจจุบัน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และและสมาชิก อส. ได้ร่วมดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ 

1) การสกัดกั้นการลักลอบเข้าประเทศ การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวโดยผิดกฎหมาย ตั้งจุดตรวจ รวม 1.9 แสนครั้ง มีผู้ผ่านการตรวจ จำนวน 3.8 ล้านคน และทำการลาดตระเวนพื้นที่ชายแดน รวม 1.9 แสนครั้ง จับกุมผู้ลักลอบหลบหนี เข้าเมือง ผู้นำพา ผู้ให้ที่พักพิง รวม 6,910 คน 

2) การคัดกรองผู้เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน กว่า 4.3 แสนคน 

3) การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โดยการจัดเตรียมสถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในสถานที่ราชการ และเอกชนที่มีความพร้อม อำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) กว่า 4.1 ล้านคน 
 

4) สนับสนุนจังหวัด อำเภอในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม / สถานที่กักกันตัวแห่งรัฐในพื้นที่จังหวัด (State Quarantine) / สถานที่กักกันตัวทางเลือก (Alternative Quarantine) / ที่พักคอย / สถานที่แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) รวม 10,133 แห่ง 292,898 เตียง 

5) กวดขันการลักลอบเล่นการพนัน การเปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ร่วมกับ นายอำเภอ ปลัดอำเภอ จำแนกเป็น จับกุมการลักลอบเล่นการพนัน จำนวน 263 คดี รวม 1,430 คน และออกตรวจสถานบริการ สถานประกอบการฯ กว่า 40,395 ครั้ง สั่งปิด รวม 15 แห่ง