ครม.อนุมัติงบ จัดซื้อยา "แพกซ์โลวิด" รักษาโควิด-19

ครม.อนุมัติงบ จัดซื้อยา "แพกซ์โลวิด" รักษาโควิด-19

ครม.อนุมัติงบกลาง 8,458.38 ล้านบาท ให้กระทรวงสาธารณสุขใช้จ่ายภารกิจป้องกัน และแก้ไขการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นค่าเสี่ยงภัยบุคลากร ค่าใช้จ่ายผู้ป่วยไร้สิทธิ และจัดซื้อยา "แพกซ์โลวิด"

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 22 มี.ค. 2565 ได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 8,458.38 ล้านบาท ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ ซึ่งจะโดยจัดสรรแก่ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 7,777.09 ล้านบาท 
  2. กรมการแพทย์ 626.53  ล้านบาท
  3. กรมสุขภาพจิต 27.84 ล้านบาท
  4. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13.53 ล้านบาท
  5. กรมอนามัย  13.37 ล้านบาท 


ทั้งนี้ เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าตอบแทนการเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนบุคลากรนอกเหนือภารกิจปกติ (สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 นอกสถานพยาบาล ค่ารักษาผู้ป่วยไร้สิทธิการรักษา และจัดซื้อยา "แพกซ์โลวิด"  

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

น.ส.ไตรศุลี  กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขโดย การจัดสรรงบประมาณค่าตอบแทนเสี่ยงภัย และการปฏิบัติงานนอกเหนือภารกิจปกติโดยต่อเนื่อง รวมถึงมีนโยบายการจัดหายาเวชภัณฑ์ที่ประสิทธิภาพในปริมาณที่เพียงพอมาเพื่อรักษาประชาชน   

ทั้งนี้ ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขมีการใช้ยารักษาโควิดอยู่หลายชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร ฟาวิพิราเวียร์ โมลนูพิราเวียร์, เรมดิซิเวียร์ และล่าสุดอยู่ระหว่างการจัดหายา "แพกซ์โลวิด" ซึ่งผลิตโดยบริษัท ไฟเซอร์ ซึ่งหลังจากได้รับอนุมัติจาก ครม. แล้วจะมีการลงนามสัญญาเพื่อจัดซื้อตามขั้นตอนต่อไป