"หลักสูตร" ที่ควรเรียน..ก่อนเข้าสู่ "แวดวงธุรกิจกัญชา"

"หลักสูตร" ที่ควรเรียน..ก่อนเข้าสู่ "แวดวงธุรกิจกัญชา"

9 มิ.ย.2565 กัญชาและกัญชงถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติด ประเภท 5 ซึ่งเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 พ.ศ.2563 ฉบับลงวันที่ 8 ก.พ. 2565 ออกตามความในมาตรา 29 วรรคสอง แห่ง ป.ยาเสพติด

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 2565 โดยให้มีผลเมื่อพ้น 120 วัน ครบวันที่ 9 มิ.ย.2565 ให้เฉพาะตัวสารสกัดจากกัญชาและกัญชง (พืชสกุล Cannabis) ยังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตาม ป.ยาเสพติดเท่านั้น จากประกาศฉบับดังกล่าว ส่งผลให้กัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติดอีกต่อไป และกัญชาไม่ใช่พืชหรือทรัพย์ที่มีไว้เป็นความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป ยกเว้นตัวสารสกัดจากกัญชา

 • “กัญชาเวชศาสตร์” หลักสูตรแรกมรภ.สวนสุนันทา

ถือได้ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ “กัญชาและกัญชา” พ้นจากการเป็นยาเสพติด ประเภท 5 “กรุงเทพธุรกิจ” ได้รวบรวมหลักสูตร “กัญชา” ซึ่งเป็นหลักสูตรเปิดใหม่มาแรง ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก

เริ่มด้วย “มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา” ได้เปิดหลักสูตร “กัญชาเวชศาสตร์” วิทยาลัยสหเวชศาสตร์  ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่ รวบรวมองค์ความรู้ด้านกัญชา และนำผู้เชี่ยวชาญด้านกัญชาจากต่างประเทศเข้ามาสอนนักศึกษา โดยเน้นผลิตบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านกัญชา ตั้งเป้าจบมาเป็นแพทย์แผนไทย ใช้กัญชารักษาโรค

คุณสมบัติผู้เรียน

 • ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ
 • สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 2 ใน 3 หน่วยกิต
 • ต้องมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี มีความรู้พื้นฐานไม่ต่ำกว่าชั้น ม.6  
 • มีทั้งภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) และภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์)
 • โดยภาคปกติ จะเรียนที่วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามเป็นส่วนใหญ่
 • ภาคพิเศษ(เสาร์-อาทิตย์) เรียนที่มรภ.สวนสุนันทา กทม.เป็นส่วนใหญ่

อาชีพ : แพทย์แผนไทย

ค่าเรียน : ค่าเทอม 30,000 บาท ต่อ เทอมโดยสาขานี้ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2563 เพื่อเป็นการรองรับการปลดล็อกกัญชาประเทศไทย

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก: เว็บไซต์ ahs.ssru.ac.th, FB Page: กัญชาเวชศาสตร์

 • ม.รังสิต เปิดสอนวิชากัญชาศาสตร์ มีทุนเรียนฟรี

ต่อด้วย “ม.รังสิต” เปิดสอนใน  "วิชากัญชาศาสตร์” ระดับปริญญาตรี คณะนวัตกรรมเกษตร โดยจะเน้นการเรียนการสอนที่ให้ความรู้และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ทั้งทางด้านเทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ และการทำรายได้จากกัญชา 

 “วิชากัญชาศาสตร์” จะประกอบด้วยเนื้อหา 4 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่

1. ประวัติความเป็นมาขอกัญชา

2. เทคนิคการปลูกกัญชา

3. การขยายพันธุ์กัญชา

4. การปรับปรุงพันธุ์กัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือศิลป์ และ ปวช. มีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
 • ปวส. ต่อยอดแนวใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00

รวมถึงมี สิทธิทุนเรียนฟรีตลอด 4 ปี ภายใต้ชื่อทุน “ต้นกล้าเกษตร เพื่อพัฒนาประเทศ” โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่จะศึกษาต่อด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อนำกลับไปพัฒนาอาชีพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมประเทศชาติ

2. มีความประพฤติดีโดยได้รับการรับรองจากโรงเรียนหรือวิทยาลัย

3. เป็นบุตรหลาน และมีพื้นฐานด้านการเกษตร

4. มีแรงบันดาลใจรักด้านการเกษตรและ มีผลงานหรือรางวัลด้านการเกษตร

5. เป็นบุคคลที่มีความสนใจด้านการเกษตร ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

6. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาขาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.50 สาขาศิลป์ภาษา ศิลป์คณิตศาสตร์ ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ด้วยคะแนนเฉลี่ย 2.75 นักศึกษา ปวส. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตการศึกษาได้ไม่เกิน 78 หน่วยกิต

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก: www2.rsu.ac.th

 

 • เปิดสอนวิชาเลือกเสรี "กัญชาศาสตร์" ม.แม่โจ้

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดสอนวิชา “กัญชงศาสตร์” (Cannabis Science) ซึ่งเปิดเป็นวิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก โดยถูกจัดอยู่ในหลักสูตรการจัดการเกษตรอินทรีย์นานาชาติ

เนื้อหาวิชากัญชงศาสตร์จะเรียนเกี่ยวกับ

 • ศึกษา พฤกษศาสตร์ของกัญชง การปลูก สารออกฤทธิ์สำคัญทางเภสัชศาสตร์ วิธีสกัดสารและวิเคราะห์สารสำคัญ
 • การแปรรูป การตลาด และการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ เครื่องสำอาง และอุตสาหกรรมการผลิตยา
 • ส่วนวิธีการจัดการเรียนการสอนจะแบ่งออกเป็น บรรยาย 2 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง และศึกษาด้วยตนเอง 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก :www.mju-ic.mju.ac.th หรือ  Facebook : Maejo University มหาวิทยาลัยแม่โจ้Maejo University International College สอบถามโทร.053-875192
 

 • สูตรใหม่ป.โท "กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

หลักสูตรน้องใหม่มาแรงสุดๆ ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา "กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น" เรียนรู้ครบวงจรที่แรกในประเทศไทย สร้างนักวิจัย นักวิชาการ ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ และผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรด้านอาหารและยา รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าทุกสาขาวิชา ทั้งในและต่างประเทศ 

คุณสมบัติ

 • ผู้ที่จะเข้าศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
 • ใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี
 •  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 170,000  บาท 

อาชีพหลังเรียนจบ 

 • ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
 • ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน
 • ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
 • อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรในสังกัดของภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ
 • ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรด้านอาหารและยา
 • ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ
 • นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร
 • นักวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตรและผู้ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 เริ่มเรียนเดือนมิถุนายนนี้

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก : www.payap.ac.th หรือสอบถาม ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร โทร. 081 914 9946 ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข โทร. 089 850 7090 ดร. ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล โทร. 099 444 1562 สมัครเรียน โทร. 053 851478 ต่อ 240, 241

 • "กัญชาศาสตร์ภาคประชาชน" เรียน 4 เดือน

สถาบันกัญชาศาสตร์ภาคประชาชน ซึ่งได้มีการเปิด "หลักสูตรกัญชาศาสตร์" ซึ่งรับสมัครผู้เรียนเข้าสู่รุ่นที่ 4  ถือเป็นอีกสถาบันฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และทำได้ในด้านการปลูก การแปรรูป และการยื่นขออนุญาตการปลูกและการแปรรูปตามระเบียบของทางราชการ การใช้กัญชาทางการแพทย์ การดูแลรักษาผู้ป่วย การลงทุนในธุรกิจ เมื่อศึกษาครบตามหลักสูตร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จะได้รับใบประกาศ ระดับ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์  สหรัฐอเมริกา

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดพื้นฐานการศึกษา และมีความสนใจกัญชาเพื่อการแพทย์ และการทำธุรกิจกัญชา
 • จำนวนหน่วยการเรียน 120 หน่วยกิต 40 รายวิชา (เรียนจริงประมาณ 20 รายวิชา)
 • การเทียบโอน นักศึกษาที่เรียนจบหลักสูตรแล้ว จะต้องนำเสนอเอกสารหรือผลงาน “สารนิพนธ์” เพื่อขอ
 • โอนเครดิตไปรับปริญญาบัตรจากสถาบันแม่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

สถานที่เรียน :เรียนในระบบออนไลน์ ทุกวันพุธ เวลา  13.30 – 16.30 น. (จะมีการศึกษาดูงานร่วมกัน 2 ครั้ง)

ระยะเวลาการเรียน : 4 เดือน

เนื้อหาในการเรียนรู้ : ประวัติการใช้กัญชาในโลก, สายพันธุ์กัญชา, กัญชง กัญชา, การปลูก การบำรุงเลี้ยง การสกัดน้ำมันกัญชา, พฤกษเคมีของกัญชา, การสกัดพฤกษเคมี, โรคเรื้อรังที่จะใช้กัญชา, โรคมะเร็ง ความดัน เบาหวาน โรคเครียด โรคลมชัก โรคพากินสัน โรคระบบประสานและทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร และโรคอื่นๆ กับการใช้กัญชา, กัญชาในกระแสโลก, หลักพื้นฐานการแพทย์แผนไทย, ตำรับยากัญชา, การให้คำปรึกษกับการใช้กัญชา, ผลิตภัณฑ์จากการสกัดกัญชา, กัญชากับเมนูในอาหาร, ผลข้างเคียงของการใช้กัญชาและการบำบัด, กฎหมายกัญชาในปัจจุบัน

ค่าสมัครและค่าเล่าเรียน : ค่าสมัคร  1,500บาท ค่าลงทะเบียนเรียน 30,000.- บาท (ผ่อนชำระได้ 2 ครั้ง) รวมเสื้อรุ่น อาหารว่างระหว่างการศึกษาดูงาน, ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าอาหาร ที่พัก ระหว่างไปรับปริญญาในต่างประเทศ, ไม่รวมค่าที่พักระหว่างไปดูงานในประเทศ 

เปิดรับสมัคร กัญชาศาสตร์เพื่อผู้ป่วย รุ่นที่  4  ตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป ถึงวันที่ 22  มิ.ย. 2565

สนใจรายละเอียด คลิ๊ก: https://www.bodhisastra.us/7263/  หรือติดต่อสมัครศึกษาที่ เบอร์โทรศัพท์ 0814545265, 0955194256 ส่งใบสมัครที่ [email protected]