ครม.อนุมัติงบกลาง 331 ล้านบาท สร้าง OQ "แรงงานต่างด้าว"-หลบหนีเข้าเมือง

ครม.อนุมัติงบกลาง 331 ล้านบาท สร้าง OQ "แรงงานต่างด้าว"-หลบหนีเข้าเมือง

ครม.อนุมัติงบกลาง 331 ล้านบาท จัดทำโครงการการบริหารจัดการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับ "แรงงานต่างด้าว" และผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ภายในกรอบวงเงิน 331.59 ล้านบาท สำหรับจัดทำโครงการการบริหารจัดการ Organizational Quarantine (OQ) สำหรับ "แรงงานต่างด้าว" และผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-กันยายน 2565

งบประมาณวงเงิน 331.59 ล้านบาท ประกอบด้วย

  1. ค่าใช้จ่ายในส่วนของอาคารกองร้อยหน่วยกำลังในหน่วยตชด.จำนวน 14 แห่ง วงเงิน 142.11 ล้านบาท
  2. ค่าใช้จ่ายในส่วนของอาคารเต็นท์สนาม ขนาด 250 เตียง จำนวน 14 แห่ง วงเงิน 189.48 ล้านบาท

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดทำโครงการ OQ โดยใช้พื้นที่ของตำรวจตระเวนชายแดน เป็นสถานที่ควบคุมโรคติดต่อ และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดสู่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยที่ผ่านมาช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2564 มีคนไทย และ "แรงงานต่างด้าว" ที่เข้ารับการกักตัวแล้วจำนวน 2,999 คน ข้อมูล ณ วันที่ 14 มีนาคม 2565  

อัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ดังนี้

  • เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ เจ้าหน้าที่ประสานงาน อัตราผลัดละ 420 บาท ผลัดละไม่ต่ำกว่า 8 ชั่วโมง 
  • เจ้าหน้าที่ล่ามแปลภาษา อัตราวันละ 420 บาท

อัตราเบิกจ่ายค่าอาหาร และน้ำดื่มสำหรับ "แรงงานต่างด้าว"

  • อัตรามื้อละ 50 บาท จำนวน 3 มื้อ/คน/วัน
  • ค่าตรวจหาเชื้อโรคโควิด-19 คนละ 2 ครั้ง ในอัตราครั้งละ 1,500 บาท/คน