รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

ทำความรู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์และแบ่งเขตพรรคก้าวไกล ทั้งหมด 152 คนที่เตรียมจะได้เข้าสภาฯ ขณะที่ล่าสุด ส.ส.แบ่งเขตเพิ่มอีก 1 เป็น 113 เก้าอี้

ทำความรู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล และ ส.ส.แบ่งเขตพรรคก้าวไกล ทั้งหมด 152 คนที่เตรียมจะได้เข้าสภาฯ ซึ่งพรรคก้าวไกลแนะนำ 112 ผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต ขณะที่ล่าสุด ส.ส.แบ่งเขตเพิ่มอีก 1 เป็น 113 เก้าอี้ จากการอัปเดตของ เว็บไซต์ กกต. 

 

พรรคก้าวไกล ได้จำนวน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ล่าสุดได้ไป 39 คน และ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ล่าสุด 113 คน รวมเป็น 152 คน นอกจากนี้ ชนะยกจังหวัด 9 จังหวัด คือ

 1. สมุทรปราการ
 2. นนทบุรี
 3. ระยอง
 4. จันทบุรี
 5. สมุทรสาคร
 6. สมุทรสงคราม
 7. ตราด
 8. ภูเก็ต
 9. ลำพูน 

 

 

ส.ส.แบบแบ่งเขต พรรคก้าวไกล 113 คน ที่จะได้เข้าสู่สภา มีดังนี้

กรุงเทพมหานคร

 • กรุงเทพมหานคร เขต 1 ปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์
 • กรุงเทพมหานคร เขต 2 ธิษะณา ชุณหะวัณ
 • กรุงเทพมหานคร เขต 3 จรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์
 • กรุงเทพมหานคร เขต 4 ภัณฑิล น่วมเจิม
 • กรุงเทพมหานคร เขต 5 เฉลิมชัย กุลาเลิศ
 • กรุงเทพมหานคร เขต 6 กัณตภณ ดวงอัมพร
 • กรุงเทพมหานคร เขต 7 ภัสริน รามวงศ์
 • กรุงเทพมหานคร เขต 8 ชยพล สท้อนดี
 • กรุงเทพมหานคร เขต 9 ศุภณัฐ มีนชัยนันท์
 • กรุงเทพมหานคร เขต 10 เอกราช อุดมอำนวย
 • กรุงเทพมหานคร เขต 11 ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์
 • กรุงเทพมหานคร เขต 12 ภูริวรรธก์ ใจสำราญ
 • กรุงเทพมหานคร เขต 13 ธนเดช เพ็งสุข
 • กรุงเทพมหานคร เขต 14 สิริลภัส กองตระการ
 • กรุงเทพมหานคร เขต 15 วิทวัส ติชะวาณิชย์
 • กรุงเทพมหานคร เขต 16 พิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์
 • กรุงเทพมหานคร เขต 17 วีรวุธ รักเที่ยง
 • กรุงเทพมหานคร เขต 18 ธีรัจชัย พันธุมาศ
 • กรุงเทพมหานคร เขต 19 กันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์
 • กรุงเทพมหานคร เขต 21 ณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์
 • กรุงเทพมหานคร เขต 22 สุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ
 • กรุงเทพมหานคร เขต 23 ปิยรัฐ จงเทพ
 • กรุงเทพมหานคร เขต 24 เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
 • กรุงเทพมหานคร เขต 25 แอนศิริ วลัยกนก
 • กรุงเทพมหานคร เขต 26 ไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์
 • กรุงเทพมหานคร เขต 27 ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์
 • กรุงเทพมหานคร เขต 28 รักชนก ศรีนอก
 • กรุงเทพมหานคร เขต 29 ทิสรัตน์ เลาหพล
 • กรุงเทพมหานคร เขต 30 ธัญธร ธนินวัฒนาธร
 • กรุงเทพมหานคร เขต 31 สิริน สงวนสิน
 • กรุงเทพมหานคร เขต 32 ปวิตรา จิตตกิจ
 • กรุงเทพมหานคร เขต 33 พงศ์ัพันธ์ ยอดเมืองเจริญ

 

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

 

สมุทรปราการ

 • สมุทรปราการ เขต 1 พนิดา มงคลสวัสดิ์
 • สมุทรปราการ เขต 2 รัชนก สุขประเสริฐ
 • สมุทรปราการ เขต 3 พิชัย แจ้งจรรยาวงศ์
 • สมุทรปราการ เขต 4 วุฒินันท์ บุญชู
 • สมุทรปราการ เขต 5 นิตยา มีศรี
 • สมุทรปราการ เขต 6 วีรภัทร คันธะ
 • สมุทรปราการ เขต 7 บุญเลิศ แสงพันธุ์
 • สมุทรปราการ เขต 8 ตรัยวรรธน์ อิ่มใจ

สมุทรสงคราม

 • สมุทรสงคราม เขต 1 อานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย

สมุทรสาคร

 • สมุทรสาคร เขต 1 ณัฐพงษ์ สุมโนธรรม
 • สมุทรสาคร เขต 2 ศิริโรจน์ ธนิกกุล
 • สมุทรสาคร เขต 3 ศิรสิทธิ์ สงนุ้ย

 

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

นนทบุรี

 • นนทบุรี เขต 1 สุรพันธ์ ไวยากรณ์
 • นนทบุรี เขต 2 ปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์
 • นนทบุรี เขต 3 อนุสรณ์ แก้ววิเชียร
 • นนทบุรี เขต 4 นพดล ทิพยชล
 • นนทบุรี เขต 5 ปรีติ เจริญศิลป์
 • นนทบุรี เขต 6 คุณากร มั่นนทีรัย
 • นนทบุรี เขต 7 เกียรติคุณ ต้นยาง
 • นนทบุรี เขต 8 นนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ

ปทุมธานี

 • ปทุมธานี เขต 1 สรวีย์ ศุภปณิตา
 • ปทุมธานี เขต 2 เจษฎา ดนตรีเสนาะ
 • ปทุมธานี เขต 3 ชลธิชา แจ้งเร็ว
 • ปทุมธานี เขต 4 สกล สุนทรวาณิชย์กิจ
 • ปทุมธานี เขต 6 เชตวัน เตือประโคน
 • ปทุมธานี เขต 7 ประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์

นครปฐม

 • นครปฐม เขต 4 กิตติภณ ปานพรหมมาศ
 • นครปฐม เขต 6 ชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล

พระนครศรีอยุธยา

 • พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทวิวงศ์ โตทวิวงศ์
 • พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ชริน วงศ์พันธ์เที่ยง

สระบุรี

 • สระบุรี เขต 1 สรพัช ศรีปราชญ์

ลพบุรี

 • ลพบุรี เขต 2 สาธิต ทวีผล

 

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

 

ระยอง

 • ระยอง เขต 1 กมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล 
 • ระยอง เขต 2 กฤช ศิลปชัย
 • ระยอง เขต 3 นครชัย ขุนณรงค์
 • ระยอง เขต 4 ชุติพงศ์ พิภพภิญโญ (รุ่งรัตน์)
 • ระยอง เขต 5 สว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์

จันทบุรี

 • จันทบุรี เขต 1 วรายุทธ ทองสุข
 • จันทบุรี เขต 2 ปรัชญาวรรณ ไชยสืบ
 • จันทบุรี เขต 3 ญาณธิชา บัวเผื่อน

ตราด

 • ตราด เขต 1 ศักดินัย นุ่มหนู

ฉะเชิงเทรา

 • ฉะเชิงเทรา เขต 4 จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์

ชลบุรี

 • ชลบุรี เขต 1 วรท ศิริรักษ์
 • ชลบุรี เขต 2 วรรณิดา นพสิทธิ์
 • ชลบุรี เขต 3 ชวาล พลเมืองดี
 • ชลบุรี เขต 6 กฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์
 • ชลบุรี เขต 7 สหัสวัต คุ้มคง
 • ชลบุรี เขต 8 จรัส คุ้มไข่น้ำ
 • ชลบุรี เขต 9 ยอดชาย พึ่งพร

ปราจีนบุรี

 • ปราจีนบุรี เขต 2 วุฒิพงศ์ ทองเหลา
 • ปราจีนบุรี เขต 3 นายสุนทร คมคาย

 

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

 

ภูเก็ต

 • ภูเก็ต เขต 1 สมชาติ เตชถาวรเจริญ
 • ภูเก็ต เขต 2 เฉลิมพงศ์ แสงดี
 • ภูเก็ต เขต 3 ฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล

เชียงราย

 • เชียงราย เขต 1 ชิตวัน ชินอนุวัฒน์
 • เชียงราย เขต 3 ฐากูร ยะแสง
 • เชียงราย เขต 6 จุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม

เชียงใหม่

 • เชียงใหม่ เขต 1 เพชรรัตน์ ใหม่ชมภู
 • เชียงใหม่ เขต 2 การณิก จันทดา
 • เชียงใหม่ เขต 3 ณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล
 • เชียงใหม่ เขต 4 พุธิตา ชัยอนันต์
 • เชียงใหม่ เขต 6 อรพรรณ จันตาเรือง
 • เชียงใหม่ เขต 7 สมดุลย์ อุตเจริญ
 • เชียงใหม่ เขต 8 ภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์

ลำปาง

 • ลำปาง เขต 1 ทิพา ปวีณาเสถียร
 • ลำปาง เขต 3 ชลธานี เชื้อน้อย
 • ลำปาง เขต 4 รภัสสรณ์ นิยะโมสถ

ลำพูน

 • ลำพูน เขต 1 วิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก

ตาก

 • ตาก เขต 1 คริษฐ์ ปานเนียม ตาก เขต 2 รัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ

นครสวรรค์

 • นครสวรรค์ เขต 1 กฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี

พิษณุโลก

 • พิษณุโลก เขต 1 ปดิพัทธ์ สันติภาดา
 • พิษณุโลก เขต 5 ศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ

 

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

 

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

 

นครราชสีมา

 • นครราชสีมา เขต 1 ฉัตร สุภัทรวณิชย์
 • นครราชสีมา เขต 2 ปิยชาติ รุจิพรวศิน
 • นครราชสีมา เขต 3 ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์

ขอนแก่น

 • ขอนแก่น เขต 1 วีรนันท์ ฮวดศรี
 • ขอนแก่น เขต 2 อิทธิพล ชลธราศิริ
 • ขอนแก่น เขต 3 ชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง

อุดรธานี

 • อุดรธานี เขต 1 ณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ

มุกดาหาร

 • มุกดาหาร เขต 2 ณกร ชารีพันธ์

 

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จำนวน 39 ลำดับ มีดังนี้

1. พิธา ลิ้มเจริญรัตน์

2. ชัยธวัช ตุลาธน

3. ศิริกัญญา ตันสกุล

4.เซีย จำปาทอง

5. อภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล

6. อภิชาติ ศิริสุนทร

7. วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

8. รังสิมันต์ โรม

9. สิทธิพล วิบูลย์ธนากุล

10. สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ

11. พริษฐ์ วัชรสินธุ

12. ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ

13. ณัฐวุฒิ บัวประทุม

14. เบญจา แสงจันทร์

15. ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร

16. ธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์

17. วาโย อัศวรุ่งเรือง

18. ประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร

19. มานพ คีรีภูวดล

20. รอมฎอน ปันจอร์

21. กรุณพล เทียนสุวรรณ

22. ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล

23. พูนศักดิ์ จันทร์จำปี

24. ศุภโชติ ไชยสัจ

25. ศนิวาร บัวบาน

26. นิติพล ผิวเหมาะ

27. ณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์

28. ปารมี ไวจงเจริญ

29. วรภพ วิริยะโรจน์

30. สุรวาท ทองบุ

31. คำพอง เทพาคำ

32. วรรณวิภา ไม้สน

33. เลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล

34. องค์การ ชัยบุตร

35. ชุติมา คชพันธ์

36. จุลพงศ์ อยู่เกษ

37. กัลยพัชร รจิตโรจน์

38. ณรงเดช อุฬารกุล

39. ภคมน หนุนอนันต์

 

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน

รู้จัก ส.ส.บัญชีรายชื่อปาร์ตี้ลิสต์-แบ่งเขต พรรคก้าวไกลทั้ง 152 คน