ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 มีนาคม รวมช่องทางวันหยุดเสาร์ อาทิตย์

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 มีนาคม รวมช่องทางวันหยุดเสาร์ อาทิตย์

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ช่องทางวันเวลายืนยันตัวตนตลอดเดือนมีนาคม 2566 รวมวันหยุดเสาร์ อาทิตย์

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 หรือ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ล่าสุด กระทรวงการคลัง เผยข้อมูล ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 5,702,819 ราย โดยในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ ประชาชนสามารถเดินทางไปยืนยันตัวตนได้ทุกวันตลอดเดือนมีนาคม 2566

 

สำหรับประชาชนที่ต้องการ ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สามารถใช้บริการได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ตลอดทั้งเดือนมีนาคม 2566 ทุกวันรวมเสาร์ อาทิตย์ เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่อให้การยืนยันตัวตนเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็วมากขึ้น 

ช่องทางยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย

โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00-16.00 น.

นอกจากนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน โดยสามารถเปิด "บัญชีพื้นฐาน" ซึ่งเป็นบัญชีเงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

ทั้งนี้ ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐและผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ

 

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 มีนาคม รวมช่องทางวันหยุดเสาร์ อาทิตย์

 

เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน 

- กรณีเดินทางมาด้วยตนเอง

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

- กรณีมอบอำนาจ (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้) โดยใช้เอกสาร ดังนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)
 • หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดคลิกที่นี่)
 • ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะบัตร หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือทะเบียนบ้านที่มีการจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)
 • สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน

 

เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (คลิกที่นี่) หรือที่ welfare.mof (คลิกที่นี่) ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับธนาคารใดก็ได้

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

การยื่นอุทธรณ์ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลัง เผยจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 861,038 รายโดยสามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง คือ 

ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน

หรือขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน

 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด
 • ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา

 

ดำเนินการตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวันรวมวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30-16.30 น. ตั้งแต่วันที่11 มีนาคม 2566

ติดต่อสอบถามสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 09 4858 9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือโทร. 08 5842 7102 , 08 5842 7103, 08 5842 7104 ,08 5842 7105, 08 5842 7106, 08 5842 7107 08 5842 7109 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02 109 2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

cr : กระทรวงการคลัง