"มาตรา 40" ประกันสังคม ลดเงินสมทบ 3 เดือนอัปเดตเหลือกี่บาท ทบทวนวิธีสมัคร

"มาตรา 40" ประกันสังคม ลดเงินสมทบ 3 เดือนอัปเดตเหลือกี่บาท ทบทวนวิธีสมัคร

"10 มาตรการลดค่าครองชีพ" ซึ่งผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 40 มาตรา 39 และ มาตรา 33 ก็ได้รับการช่วยเหลือด้วยนั้น 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการมาตรการลดค่าครองชีพและมาตรการลดภาระราคาพลังงานให้กับประชาชน เคาะ "10 มาตรการลดค่าครองชีพ" ซึ่งผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 40 มาตรา 39 และ มาตรา 33 ก็ได้รับการช่วยเหลือด้วยนั้น 

 

 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "สมทบประกันสังคม 2565" ลดจ่ายม.33เหลือ1% ม.39แค่1.9% ม.40เพียง40-180บาท

- ครม.เคาะ! ลดเงินสมทบ “ประกันสังคม” ม.33 - ม.39 - ม.40 จ่ายเดือนละเท่าไร ?

- เช็คสิทธิ ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิดขาดรายได้ “ประกันสังคม” จ่ายอะไรให้บ้าง?

- ประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40 ติดโควิด ยื่นรับเงินขาดรายได้ เช็คเลย

 

สำหรับ ประกันสังคม มาตรา 40 โดยผู้ประกันตน ม.40 ลดอัตราเงินสมทบ ลงเหลือ 42-180 บาทต่อเดือน ดังนี้

 

 • เดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน เหลือเป็น 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
 • เดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน เหลือเป็น 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ
 • เดิมจ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน เหลือเป็น 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

 

ขณะเดียวกัน ผู้ประกันตน ม.39 ลดอัตราเงินสมทบจาก 9% ต่อเดือน เหลือเป็น 1.9% เดือน นอกจากนี้ลดอัตราเงินสบทบของนายจ้างและลูกจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จาก 5% เหลือ 1% เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป

 

ลดอัตราเงินสมทบ : 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค.2565

 

ช่องทางการรับประโยชน์ทดแทนมาตรา 40 ประกอบด้วย รับเงินด้วยตนเอง / มอบอำนาจรับเงินแทน ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ , รับเงินทางธนาณัติ และ รับเงินผ่านธนาคาร

 

ช่องทางสมัครประกันสังคม มาตรา 40 สามารถสมัครได้ที่ 

 

 • เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
 • ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขา
 • เว็บไซต์ www.sso.go.th
 • บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
 • เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
 • สายด่วนประกันสังคม 1506

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ประกันตนตาม มาตรา 40

 • สัญชาติไทย
 • มีอายุ 15-65 ปีบริบูรณ์
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ 
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัท ห้างร้าน โรงงาน (ม.33)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ (ม.39)
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข 0 , 6 , 7 , (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00) 
 • ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สมัครได้