"สมทบประกันสังคม 2565" ลดจ่ายม.33เหลือ1% ม.39แค่1.9% ม.40เพียง40-180บาท

"สมทบประกันสังคม 2565" ลดจ่ายม.33เหลือ1% ม.39แค่1.9% ม.40เพียง40-180บาท

เช็กเลย "สมทบประกันสังคม 2565" ลดจ่าย ม.33 เหลือ 1% , ม.39 ลงมาอยู่ 1.9% ส่วน ม.40 จ่ายเพียง 40-180 บาท ตรวจสอบรายละเอียดและอัตราเดิม

อธิบายเพิ่มเติมสำหรับ "สมทบประกันสังคม 2565" ลดจ่าย ม.33 เหลือ 1% , ม.39 ลงมาอยู่ 1.9% ส่วน ม.40 จ่ายเพียง 40-180 บาท ตรวจสอบรายละเอียดและอัตราเดิม

การลดจ่ายเงินสมทบประกันสังคม 2565 ของสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ตามมติ ครม. ล่าสุด เกี่ยวกับมาตรการลดค่าครองชีพ หนึ่งในมาตรการคือ ปรับลดอัตราเงินสบทบ ของผู้ประกันตน 3 มาตรา คือ มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ครม.เคาะ 10 มาตรการลดค่าครองชีพ - พลังงาน ลดค่าไฟ ก๊าซ ประกันสังคม พ.ค. - ก.ค.
ครม.เคาะ! ลดเงินสมทบ “ประกันสังคม” ม.33 - ม.39 - ม.40 จ่ายเดือนละเท่าไร ?

1. ผู้ประกันตน ม.33

  • นายจ้าง และลูกจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ลดจ่ายเงินสมทบจากอัตราที่เท่ากัน 5% ต่อเดือน เหลือเป็น 1% ต่อเดือน เพื่อให้ลูกจ้างและนายจ้างสามารถมีกำลังในการใช้จ่ายและผู้ประกอบการสามารถมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นในการดำเนินธุรกิจในช่วงถัดไป

2. ผู้ประกันตน ม.39

  • ลดอัตราเงินสมทบจาก 9% ต่อเดือน เหลือเป็น 1.9% เดือน

"สมทบประกันสังคม 2565" ลดจ่ายม.33เหลือ1% ม.39แค่1.9% ม.40เพียง40-180บาท

3. ผู้ประกันตน ม.40
ลดอัตราเงินสมทบ ลงเหลือ 42-180 บาทต่อเดือนดังนี้

  • เดิมจ่ายในอัตรา 70 บาท/เดือน เหลือเป็น 42 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย
  • เดิมจ่ายในอัตรา 100 บาท/เดือน เหลือเป็น 60 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย และกรณีชราภาพ
  • เดิมจ่ายสมทบ 300 บาท/เดือน เหลือเป็น 180 บาท/เดือน มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน ในกรณีการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ ตาย ชราภาพ และกรณีสงเคราะห์บุตร

ทั้งนี้ ปรับลดอัตราเงินสบทบของผู้ประกันตน 3 มาตรา ระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือนพ.ค.-ก.ค. 2565 ซึ่งหากความคืบหน้าจาก สำนักงานประกันสังคม จะรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่อง