กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ทูตจีน น้อมเกล้า ฯ ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ทูตจีน น้อมเกล้า ฯ ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้ ทูตจีนน้อมเกล้า ฯ ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19 เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ทูตจีน น้อมเกล้า ฯ ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.65 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมือง พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายหาน จื้อเฉียง (Mr. Han Zhiqiang) เอกอัครราชทูตวิสามัญ ผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาล สาธารณรัฐประชาชนจีน เฝ้า ฯ น้อมเกล้าฯ ถวายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ซิโนฟาร์ม เพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาดไทย 

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ทูตจีน น้อมเกล้า ฯ ถวายวัคซีนซิโนฟาร์ม ป้องกันโควิด-19