กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน ภายใต้กิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  โดยมีนายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ กพด. ให้แก่ นักเรียน คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ทำคุณประโยชน์ รวมจำนวน 79 ราย 

พระราชทานพระราโชวาทแก่นักเรียน คณะครู และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริและทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะนักเรียนที่ได้รับพระราชทานรางวัลระดับดีเด่น คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้ปฏิบัติงานสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

จากนั้นเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนระดับดีเด่น และนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน จำนวน 7 หน่วยงาน เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับ 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแนวทางให้จัดโครงการแบ่งปันประสบการณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุกันดาร 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ผ่านทางกิจกรรมการวาดภาพและกิจกรรมการเขียนเรียงความ รวมทั้งเชิญชวนให้นักเรียนจากสถานศึกษาในแต่ละสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 

มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 1,962 ราย ส่งผลให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้รับโอกาสในการพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันมีสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ซึ่งส่งผลกระทบเด็กและเยาวชนทั้งด้านการเรียนรู้และการดำรงชีวิตประจำวัน 

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวทางให้จัดโครงการแบ่งปันประสบการณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อให้เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่เพื่ออยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ที่เกี่ยวข้องกับครอบครัว โรงเรียน หรือชุมชนของตนเอง

สำหรับการดำเนินกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ของนักเรียน ครั้งที่ 2 จะให้นักเรียนได้สะท้อนหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามรูปแบบชีวิตวิถีใหม่เพื่ออยู่ร่วมกับโรคโควิด-19 ผ่านกิจกรรมการวาดภาพ กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย และกิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยผู้เข้าร่วมเป็นนักเรียนในสถานศึกษาภายใต้โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กำหนดระยะเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน

ระหว่างเดือน มีนาคม - กรกฎาคม 2564 และประกาศผลการคัดเลือกวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี http:/www.psproject.org ทั้งนี้ นิทรรศการแสดงผลงานนักเรียน กำหนดการแสดงนิทรรศการตั้งแต่วันที่ 1-6 ก.พ.65 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร