“ในหลวง” เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

“ในหลวง” เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

“ในหลวง” พระราชินี เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชดำเนินไป ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เจ้าคุณพระสินีนาฏโดยเสด็จ

วันนี้ (30ต.ค.64) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี จากวัดบวรนิเวศวิหาร ไปยังวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม 

 

“ในหลวง” เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามหน้าพระอุโบสถ เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้าซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาส

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงยืนหน้าพระราชอาสน์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงยืนหน้าพระเก้าอี้ที่ประทับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ยืนหน้าเก้าอี้ที่จัดไว้

 

“ในหลวง” เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร รัชกาลที่ 5 ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนผ้าไตร พระราชทานเจ้าพนักงานภูษามาลา แล้วทรงยืน ณ ที่นั้น

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนากราบบังคมทูลรายงานจำนวนพระสงฆ์ จบแล้ว ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้านั้นพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า “นะโม ตัสสะ ฯ” จบ 3 หนแล้ว ผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรไว้บนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 แล้วถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ ประทับพระราชอาสน์

“ในหลวง” เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

ทรงหลั่งทักษิโณทก เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ เจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และมอบของที่ระลึกแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าฯ

 

เสด็จออกจากพระอุโบสถ ไปยังแท่นมณฑลพิธีเททอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากนายธเนศ อิ่มอำนวยทรัพย์ กรรมการวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงรับแผ่นทอง นาก เงิน จากนางสาวศรุดา อิ่มอำนวยทรัพย์ กรรมการวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แล้วทรงหย่อนลงในช้อนที่เจ้าพนักงานพระราชพิธีถือถวาย 

 

“ในหลวง” เสด็จฯ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรฯ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับช้อนจากเจ้าพนักงานพระราชพิธี ทรงเทแผ่นทอง
นาก เงิน ลงในเบ้า แล้วพระราชทานช้อนคืนเจ้าพนักงานพระราชพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงถือสายสูตรเททองหล่อพระพุทธรูป จำนวน 6 องค์ พระพุทธรูปปางถวายเนตร พระพุทธรูปปางจงกรมแก้ว พระพุทธรูปปางสมาธิเรือนแก้ว พระพุทธรูปปางห้ามมาร
พระพุทธรูปปางสมาธินาคปรก พระพุทธรูปปางสมาธิ เสด็จออกจากมณฑลพิธี ไปประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชวรวิหาร เดิมชื่อวัดแหลม ไม่ปรากฏปีที่สร้าง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามใหม่ว่า วัดเบญจบพิตร หมายถึง วัดของเจ้านาย 5 พระองค์ 

ต่อมา เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมายังวัดแห่งนี้ ในการนี้มีพระบรมราชโองการประกาศพระบรมราชูทิศถวายที่ดินให้เป็นเขตวิสุงคามสีมา ทั้งยังพระราชทานนามใหม่ว่า วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพระอุโบสถ พระระเบียง ประดับด้วยหินอ่อนจากประเทศอิตาลีในรูปแบบศิลปะไทยโบราณ รวมทั้ง ทรงเป็นสถาปนิกเขียนแบบแปลนแผนผัง และเริ่มการก่อสร้างโดยวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม แบ่งพื้นที่เขตพุทธาวาส สังฆาวาส ที่ธรณีสงฆ์สำหรับผู้อุปัฏฐาก ภิกษุสามเณรอยู่อาศัย เป็นที่บรรจุพระสรีรางคารรัชกาลที่ 5 และเป็นที่เล่าเรียนพระปริยัติธรรมและวิชาชั้นสูง นอกจากนี้ยังเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมพระพุทธรูปโบราณสมัยและปางต่างๆ ที่สร้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศ จัดแสดงให้ประชาชนเห็นเป็นแบบอย่างอีกด้วย