"อนุทิน" เตรียม "คิกออฟ" ปฏิรูปสาธารณสุขพื้นที่ นำร่อง "เขตสุขภาพที่ 9"

"อนุทิน" เตรียม "คิกออฟ" ปฏิรูปสาธารณสุขพื้นที่ นำร่อง "เขตสุขภาพที่ 9"

"อนุทิน" เตรียม "คิกออฟ" ปฏิรูปเขตสุขภาพ นำร่อง "เขตสุขภาพที่ 9" เป็นแห่งแรก วันที่ 1 ต.ค.นี้ กระจายอำนาจ สร้างการมีส่วนร่วมประชาชน เกิดความคล่องตัวแก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ เน้นจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

นาย อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางนโยบายด้านเขตสุขภาพ ครั้งที่ 1/2564 ว่า กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการตามนโยบายการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข จึงกำหนดให้มีการปฏิรูปเขตสุขภาพ มีเป้าหมายดำเนินการ 4 ด้าน คือ

 

1.การจัดการภาวะฉุกเฉินด้าน สาธารณสุข โรคระบาดระดับชาติ และโรคอุบัติใหม่

2.การปฏิรูปเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ การป้องกันและดูแลรักษาโรคไม่ติดต่อสำหรับประชาชนและผู้ป่วย

3.ระบบบริการสุขภาพของผู้สูงอายุ

4.ระบบหลักประกันสุขภาพและกองทุนที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าว : รมช.สธ. ชักชวนกลุ่มเสี่ยงฉีดวัคซีนโควิด 19 เตรียมรับการเปิดเมือง

นายอนุทินกล่าวว่า การปฏิรูปเน้นการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลางและท้องถิ่น โดยมีการตั้งคณะกรรมการกำกับทิศทางและนโยบายด้านเขตสุขภาพ คณะกรรมการอำนวยการเขตสุขภาพ และคณะกรรมการบริหารเขตสุขภาพ พร้อมส่งเสริมภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยอยู่ระหว่างการเสนอให้สำนักงานเขตสุขภาพเป็นหน่วยบริการ เพื่อให้มีงบประมาณดำเนินการ

 

ทั้งงบประมาณจากกรมบัญชีกลาง งบบริการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ และเงินบำรุง เพื่อทำให้เกิดความคล่องตัว ตอบสนองต่อการให้บริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง แก้ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ซึ่งมีความแตกต่างกัน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเข้มแข็งให้รากฐานระบบสาธารณสุข

  • นำร่อง "เขตสุขภาพที่ 9" 

 

ทั้งนี้ ได้กำหนดให้มี เขตสุขภาพ นำร่อง 4 เขต ครอบคลุมทั่วทุกภาคประเทศไทย ได้แก่

 

ภาคเหนือ เขตสุขภาพที่ 1

ภาคกลาง เขตสุขภาพที่ 4

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 9

ภาคใต้ เขตสุขภาพที่ 12

 

กำหนดระยะเวลาดำเนินการ 12 เดือน โดยตนจะเป็นประธานคิกออฟการปฏิรูปเขตสุขภาพ นำร่องแห่งแรกที่เขตสุขภาพที่ 9 ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้