ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส

ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ความว่า 

ฯพณฯ นายอิกนาซิโอ กัสซิส

ประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส

กรุงเบิร์น

ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพร และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อประเทศและประชาชนชาวสวิสมีความวัฒนาผาสุกตลอดไป

ประเทศไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อสัมพันธไมตรีที่มีมายาวนานกับสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานอันมั่นคงด้วยความจริงใจและความผูกพันอันแน่นแฟ้น ข้าพเจ้าเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ความสัมพันธ์อันดีต่อกันนี้จะสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนในกิจการทุก ๆ ด้านให้เจริญก้าวหน้า อันก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่ง ๆ ขึ้นไป

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว