ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

ในหลวง มีพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 30 กรกฎาคม 2565 ความว่า

 

 

สมเด็จพระราชาธิบดีสุลต่าน อับดุลละฮ์ เรียยาตุดดิน อัล-มุซตาฟา บิลละฮ์ ชะฮ์ อิบนี อัล-มาร์ฮุม สุลต่าน ฮาจี อะฮ์มัด ชะฮ์ อัล-มุซตาอิน บิลละฮ์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซียพระองค์ที่ 16 กรุงกัวลาลัมเปอร์

 

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวมาเลเซีย

 

 

ประเทศไทยและมาเลเซียเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความชิดใกล้อย่างยิ่ง ประเทศของเราทั้งสองผูกพันแนบแน่น ไม่เพียงเพราะเรามีอาณาเขตติดกันเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเรามีขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมร่วมกันอันเป็นรากฐานของมิตรภาพ ความร่วมมือที่หยั่งลึก และการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามจำเป็น ประเทศไทยจะยังคงมุ่งมั่นในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับมาเลเซียในอนาคต เพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วน หลากหลายด้านให้แน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่าย

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว