ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลายประจำจังหวัด

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลายประจำจังหวัด

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลายประจำจังหวัด 76 จังหวัด ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลายประจำจังหวัด

วันนี้(21 มิ.ย.65) เวลา 17.59 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และประธานที่ปรึกษาสมาคมแม่บ้านมหาดไทย 

นำ นางวันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าลายประจำจังหวัด จำนวน 76 ผืนแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565 

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลายประจำจังหวัด

ด้วยสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจและโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคของประเทศ พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงห่วงใยราษฎรทรงทุ่มเทกำลังพระวรกาย 

ในการพระราชทานความช่วยเหลือ และทรงให้ความสำคัญผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน มาจำหน่ายในบริเวณพื้นที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละภูมิภาค ในห้วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 ที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร และผู้ประกอบการในช่วงพักพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกวัน 

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลายประจำจังหวัด

ทรงมีพระราชปฏิสันถารและพระราชทานกำลังใจแก่ราษฎรและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแต่ละครั้ง ทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองซึ่งมีลายผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นคุณค่าของผ้าไหม และผ้าพื้นเมือง และทรงมีพระราชปณิธานที่จะทรงสืบสานและอนุรักษ์งานศิลป์ให้ดำรงไว้ในแผ่นดิน 

ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยและสมาคมแม่บ้านกระทรวงมหาดไทย จึงได้ร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยให้จังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 76 จังหวัด ศึกษาและค้นหาเอกลักษณ์ผ้าพื้นเมืองของจังหวัด เพื่อออกแบบและพัฒนาเป็นลายผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัด อาทิ 

ผ้าลายกาบบัว จังหวัดอุบลราชธานี ผ้าลายหงส์ในโคม จังหวัดเชียงใหม่ และผ้าลายพิกุลพลอย จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าประจำจังหวัดต่าง ๆ ที่บ่งบอกถึงการผสมผสานอัตลักษณ์ความหลากหลายของเชื้อชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม วิถีชีวิต และเป็นมนต์เสน่ห์ของศิลปวัฒนธรรมคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดินต่อไป

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลายประจำจังหวัด ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลายประจำจังหวัด ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะบุคคลทูลเกล้าฯ ถวายผ้าลายประจำจังหวัด