'ออมสิน' ปล่อย 'สินเชื่อ' เยียวยาโควิด 10,000 บาท เช็คเงื่อนไข! ยื่นกู้ผ่าน 'MyMo'

'ออมสิน' ปล่อย 'สินเชื่อ' เยียวยาโควิด 10,000 บาท เช็คเงื่อนไข! ยื่นกู้ผ่าน 'MyMo'

เช็คด่วน! "ธนาคารออมสิน" ปล่อยสินเชื่อโควิด รายละ 10,000 บาท ดอกเบี้ยต่ำ ตรวจสอบเงื่อนไข ยื่นกู้ผ่าน MyMo

ธนาคารออมสิน ขานรับมติ ครม. เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิดระลอกใหม่ ปล่อยสินเชื่อบรรเทาความเดือดร้อน รายละ 10,000 บาท ให้ยื่นกู้ผ่าน MyMo ได้ตั้งแต่ 13 พ.ค. นี้ (อัพเดท : เลื่อนวันเปิดขอ "สินเชื่อสู้ภัย COVID-19" เป็นตั้งแต่ช่วงเย็นของวันที่ 15 พ.ค.64 รายละเอียเพิ่มเติม คลิกที่นี่) เฟสแรกเน้น 6 จังหวัดสีแดงเข้ม ก่อนขยายผลช่วยเหลือทั่วประเทศในเฟสต่อไป


นายวิชัย รัตนากร ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ มาตรการเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบ 3 โดยรัฐบาลได้มอบหมาย ธนาคารออมสินเป็นผู้จัดทํามาตรการที่สามารถดําเนินการได้ทันที ด้วยมาตรการ "สินเชื่อสู้ภัย COVID-19" วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดรายได้อันเนื่องมาจากมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดที่ เข้มข้นขึ้น

อัพเดท! : 

โดย คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอสินเชื่อ นี้ ได้แก่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ประกอบการรายย่อย รวมทั้งผู้มีรายได้ประจําของ หน่วยงานเอกชนที่ได้รับผลกระทบกระทบจาก COVID-19 (ไม่รวมผู้มีรายได้ประจําจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ) มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป สําหรับวงเงินสินเชื่อกําหนดให้รายละไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน ไม่ต้องมีหลักประกันการกู้ ระยะเวลากู้ไม่เกิน 3 ปี ปลอดชําระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 งวดแรก

สําหรับในระยะแรกของโครงการ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19 จึงเริ่มให้บริการแก่ลูกค้าธนาคารที่เปิดใช้ แอพพลิเคชั่น MyMo อยู่แล้วก่อนวันที่ 1 พ.ค. 2564 ซึ่งมีจํานวนมากกว่า 9 ล้านคน โดยเริ่มจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบที่อยู่ใน พื้นที่สีแดงเข้ม 6 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรปราการ และเชียงใหม่

    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สามารถยื่นกู้ได้ทางแอป MyMo ในวันที่ 13 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป หลังจากนั้นในระยะต่อไป จึงขยายให้บริการลูกค้าในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 20 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป ตามด้วยลูกค้ากลุ่มอื่นที่ไม่มี แอป MyMo กําหนดสิ้นสุดระยะเวลาโครงการวันที่ 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจํานวนวงเงินโครงการ


ทั้งนี้ ขอแจ้งย้ำว่าธนาคารให้บริการทางการเงินรูปแบบดิจิทัลทางแอป MyMO เท่านั้น จึงขอแจ้ง เตือนโปรดระมัดระวังอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพที่แอบอ้างชื่อและโลโก้ธนาคารออมสินติดต่อประชาชนด้วยช่องทางอื่น เช่น LINE หรือแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ MyMo โปรดใช้ความระมัดระวังพิจารณาตรวจสอบจากธนาคารออมสินก่อนทุกครั้ง โดยสามารถติดต่อธนาคารที่ Cat Center โทร. 1115

ที่มา - ธนาคารออมสิน

162061625178