โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เคาะวันประกาศผลผ่าน - ไม่ผ่าน 31 ม.ค.2566

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เคาะวันประกาศผลผ่าน - ไม่ผ่าน 31 ม.ค.2566

กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เตรียมประกาศผลสิ้นเดือนมกราคม 2566

กระทรวงการคลัง เผยความคืบหน้าการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติ 46 แห่ง เช่น กรมสรรพากร สำนักงานประกันสังคม ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ เรียบร้อยแล้ว

ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนกว่า 19.63 ล้านราย และข้อมูลคู่สมรส และบุตรอีกกว่า 24.88 ล้านราย รวมทั้งสิ้นกว่า 44.51 ล้านราย ซึ่งมีการพัฒนาเกณฑ์การคัดกรองเพื่อให้ระบุตัวตนผู้มีรายได้น้อยได้แม่นยำมากขึ้น โดยปรับปรุงฐานข้อมูลผู้มีสิทธิใหม่ทั้งหมด ช่วยให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด

คาดว่าจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนได้ในช่วงปลายเดือนมกราคม 2566 หรือช้าที่สุดคือ สิ้นเดือนมกราคม 2566 โดยช่องทางที่จะตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

1.ตรวจสอบด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

2.หน่วยรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคาร ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3.โทรศัพท์สอบถามได้ที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง /สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

- ประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ช่องทางเช็กสิทธิ ผ่าน-ไม่ผ่าน ล่าสุด

หลังจากวันประกาศผลผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติแล้ว จะต้องไปยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการฯ ณ ปัจจุบันจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการฯ ได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนปี 2565

ส่วนผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียน ปี 2565 สามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามวัน-เวลา และช่องทางที่กำหนดซึ่งจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

ช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

- สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.09-4858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

- สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร.0-2273-9020 ต่อ 3502 ,3503, 3506 ,3536 ,3542 ,3518 หรือโทร.08- 5842-7102 , 08- 5842-7103, 08- 5842-7104 , 08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)

- ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร.0-2109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เคาะวันประกาศผลผ่าน - ไม่ผ่าน 31 ม.ค.2566

 

CR เว็บไซต์รัฐบาลไทย

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์