SCCC ดัน "รานจัน ซาซเดอวา" ซีอีโอกลุ่ม / ผุด บ.ย่อย ลุยโซลาร์สระบุรี 1.9 พันล้าน

SCCC ดัน "รานจัน ซาซเดอวา" ซีอีโอกลุ่ม / ผุด บ.ย่อย ลุยโซลาร์สระบุรี 1.9 พันล้าน

บมจ. ปูนซีเมนต์นครหลวง (SCCC) ดัน "รานจัน ซาซเดอวา" ขึ้นซีอีโอกลุ่มเป็นทางการ เตรียมผุด บ.ย่อยใหม่ชื่อ อินทรี บี.กริม โซล่าร์ ภายใน Q2/67 โดยถือสัดส่วน 75% ร่วมกับ บ.ย่อย บมจ. บี.กริม เพาเวอร์ (BGRIM) ถือ 25% เพื่อลุยโซลาร์สระบุรีกำลังผลิต 80 MW คาดใช้งบลงทุน 1.9 พันล้านบาท

นางภัชฎา หมื่นทอง เลขานุการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติตามคำแนะนำของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแต่งตั้ง นายรานจัน ซาซเดอวา ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าที่บริหารกลุ่ม (Group CEO) (จากเดิม รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม : Acing Group CEO) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้นายรานจัน ซาซเดอวา ยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มงานการเงิน ต่อไปจนกว่าการสรรหาผู้แทน ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กลุ่มงานการเงิน จะแล้วเสร็จ ทั้งนี้เป็นไปตามแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อการสืบทอดตำแหน่งของบริษัท

อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้บริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จำกัด (SCP) บริษัทย่อยที่ปูนซีเมนต์ นครหลวงถือหุ้นร้อยละ 100 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จัดตั้งบริษัทย่อยใหม่ สำหรับโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ จังหวัดสระบุรี 

ชื่อบริษัทคือ บริษัท อินทรี บี.กริม โซล่าร์ จํากัด (IBS) จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ภายในไตรมาสที่สองของปี 2567 เพื่อโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จังหวัดสระบุรี โครงการนี้คาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ1,920 ล้านบาท สําหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกําลังการผลิตรวมประมาณ 80 เมกะวัตต์

ทุนจดทะเบียน ณ วันจัดตั้ง จํานวน 5 ล้านบาท มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัท สยามซิตี้ พาวเวอร์ จํากัด ถือหุ้นร้อยละ75 ของหุ้นทั้งหมด และมีบริษัทย่อยของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) หรือ BGRIM ถือหุ้นร้อยละ 25 ของหุ้นทั้งหมด

ทั้งนี้ IBS จะเพิ่มทุนจดทะเบียนตามความต้องการใช้เงิน จนครบจํานวนเงินลงทุนที่ต้องการ โดยในขั้นแรกจะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจํานวน 500 ล้านบาท ในไตรมาสที่สองของปี 2567 และจะค่อยเพิ่มทุนตามแผนงานของโครงการ

 

 

พิสูจน์อักษร....สุรีย์   ศิลาวงษ์