ดีบุก เมตริกตันละ 785,490.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,760.00

ดีบุก	เมตริกตันละ 785,490.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,760.00

ประกาศราคาแร่ (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่) เรื่อง กำหนดราคาเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ประเมิน สำหรับเรียกเก็บค่าภาคหลวงแร่ ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ดีบุก	เมตริกตันละ 785,490.00 ตะกั่ว เมตริกตันละ 70,760.00