SC ASSET แจงหลังถูกโยงทุนจีนสีเทา ย้ำขายบ้านให้คนไทย-นิติบุคคลไทยเท่านั้น

SC ASSET แจงหลังถูกโยงทุนจีนสีเทา ย้ำขายบ้านให้คนไทย-นิติบุคคลไทยเท่านั้น

SC ASSET แจงหลังถูกโยงทุนจีนสีเทา กว้านซื้อบ้านหรู ในโครงการย่านลาซาน ย้ำบ้านทุกหลังขายบ้านให้คนไทย-นิติบุคคลไทยเท่านั้น

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2565 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกเอกสารเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทา ผ่านเพจ SC ASSET โดยระบุว่า

ตามที่มีการเสนอข่าวของสื่อมวลชนเรื่องกลุ่มทุนจีนสีเทากว้านซื้อบ้านในโครงการของบริษัทนั้น บริษัทใคร่ขอเรียนข้อเท็จจริงว่า

1. บริษัทประกอบธุรกิจด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี โดยยึดหลักไม่กระทำผิดกฎหมาย บ้านทุกหลังในทุกโครงการ ขายให้เฉพาะคนไทย และนิติบุคคลไทยเท่านั้น

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

2. ในการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน บริษัทกำหนดให้ผู้ซื้อจะต้องชำระเงินผ่านธนาคารเท่านั้น

3. ผู้ถือหุ้นบริษัทไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องใดๆ กับการซื้อขายบ้านของบริษัทในทุกกรณี

 

จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง

ลงนามโดย สมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสซี แอสเสทคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 

SC ASSET แจงหลังถูกโยงทุนจีนสีเทา ย้ำขายบ้านให้คนไทย-นิติบุคคลไทยเท่านั้น

ที่มา : SC ASSET