GULF ซื้อหุ้น INTUCH เพิ่ม 45.58 ล้านหุ้น แตะ46%

GULF ซื้อหุ้น  INTUCH เพิ่ม 45.58 ล้านหุ้น แตะ46%

GULF รายงานเข้าซื้อหุ้น INTUCH   เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 จำนวน  45.58 ล้านหุ้น คิดเป็น  1.4217%  ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 68.19 บาท รวมมูลค่า 3.10 พันล้าน ทำให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 1,477.50 ล้าน หุ้น คิดเป็น 46.07%

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) ระบุว่า   บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เข้าซื้อหุ้น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ INTUCH   เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2565 จำนวน  45,589,854 หุ้น คิดเป็น  1.4217%  ที่ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 68.19 บาท รวมมูลค่า 3,108.77 ล้านบาท

โดยทำให้ภายหลังการเข้าซื้อหุ้น   GULF ถือหุ้นเพิ่มเป็น 1,477,508,606 หุ้น คิดเป็น 46.07% จากเดิมถือหุ้นจำนวน 1,431,918,752 หุ้น หรือคิดเป็น 44.65%

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์