อัพเดท! กสพท 66 เตรียมพร้อมอย่างไร? เมื่อการสอบแตกต่างจากปี 65

อัพเดท! กสพท 66 เตรียมพร้อมอย่างไร? เมื่อการสอบแตกต่างจากปี 65

เหลืออีกประมาณ 2 อาทิตย์ สำหรับการเปิดรับสมัคร กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566  ในวันที่ 1-20 ก.ย.2565 นี้

โดยปีนี้ กสพท ได้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 3  เช่นเดิม ซึ่งมี ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ และกำหนดเทียบให้ กสพท เสมือนเป็น 1 มหาวิทยาลัยที่มี 61 สาขาวิชาการสอบ

แต่ละปีการศึกษาก็จะมีจำนวนสถาบันที่เข้าร่วมคัดเลือกแตกต่างกันไป เด็กๆ ที่ต้องการสอบจะสามารถสอบได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น เนื่องจากอายุคะแนน 1 ปี

 • เปิดรับสมัคร กสพท ปี 2566 วันที่ 1-20 ก.ย.2565 ที่ควรรู้ 

ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่ร่วมการคัดเลือกกับ กสพท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของ กสพท เข้าสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท ) และวิชาสามัญกับ ทปอ. ปีการศึกษา 2565

สำหรับ กสพท ปี 2566 ได้รับมอบอำนาจจากคณะ/วิทยาลัย/ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน คณะ/สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะ เภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน  รับจำนวน 2,308 คน  มีสถาบันที่เพิ่มจากปีที่ผ่านมา คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : รวมทุกเรื่อง "เตรียมสอบ กสพท 66" เปิดรับสมัคร 1-20 ก.ย.65

                        เลิกงง! TCAS 66 สอบอะไรบ้าง? ต้องเตรียมตัวอย่างไร? เม.ย.นี้รู้ทุกเรื่อง

                        โรงเรียนพ่อแม่ เพื่อลูกรัก "สุขภาพดี สมองดี อารมณ์ดี มีความสุข"

                        เปิดเทอมใหม่ วัฒนธรรม “มหาวิทยาลัย” ยกเลิกอะไรบ้าง ?

 

                        

 

 • เช็ก! ความต่างของกสพท ปี 66 ที่เปลี่ยนแปลงไป
 1. เลื่อนสอบเร็วขึ้น จาก มี.ค. เป็น ธ.ค.
 2. เน้นรับใน TCAS66 รอบที่ 1 Portfolio มากขึ้น
 3. มีสาขาใหม่เปิดรับเพิ่ม รวมเป็น 61 สาขา จำนวน 2,308 ที่นั่ง
 4. ค่าสมัครสอบ ปรับเป็น 800 บาท เท่าเดิม
 5. ตัดเวลาในการพักเบรก เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 เหลือการสอบแค่ช่วงเช้าเท่านั้น เวลา 8.30 – 12.30 น. (เหมือน กสพท65)
 • คุณสมบัติผู้สมัคร... ใครสามารถสมัครสอบได้บ้าง?
 1. นักเรียนที่กำลังศึกษาชั้น ม. 6 และเทียบเท่า เด็กซิ่ว กศน. ปวช. หรือ จบ ป.ตรี
 2. คณะทันตแพทยศาสตร์ รับเฉพาะแผนการเรียน วิทย์ – คณิต เท่านั้น
 3. คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ รับทุกแผนการเรียน
 4. ถ้าเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี 1 ไม่ต้องลาออก *ยกเว้นเป็นนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่ในคณะที่จะสมัคร  ต้องลาออกก่อนตามวันที่กำหนดตามระเบียบการรับสมัครของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทยในปีการศึกษานั้นๆ
 5. กรณีเด็กซิ่วเกินปี 1 ขึ้นไป ต้องลาออกก่อนวันสมัครสอบ

 

 • สัดส่วนคะแนน กสพท 66 ต้องสอบอะไรบ้าง?

กสพท ปี 2566 เปิดรับสมัครทั้งหมด 2,308 คน (จะมีการเปิดรับสมัครเพิ่มเติมใน รอบที่ 1 Portfolio และ รอบที่ 2 Quota) แบ่งเป็น 

 • คณะแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน : 1,141 คน  ลดลง 70 คน
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน : 390 คน  ลดลง 170 คน
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน : 287 คน  ลดลง 241 คน
 • คณะเภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน : 490 คน  เพิ่มขึ้น 189 คน

ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท กำหนด เข้าสอบวิชาสามัญท่ีจัดสอบ โดย ทปอ. และวิชาเฉพาะท่ีจัดสอบโดย กสพท โดยนำคะแนนมาใช้ในการประมวลผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

อัพเดท! กสพท 66 เตรียมพร้อมอย่างไร? เมื่อการสอบแตกต่างจากปี 65

ทั้งนี้ สัดส่วนคะแนน ไม่ได้แตกต่างจาก กสพท ปี 2565 เพียงแต่ชื่อเปลี่ยนไปจากเดิม 

 

 • ทำความเข้าใจข้อสอบTPAT1 และA-Level

โดยTPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท คือ การวัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์

สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 30% มีทั้งหมด 3 ส่วนด้วยกัน  ดังนี้

 • PART เชาว์ปัญญา : กลุ่มอนุกรมและการทดสอบเชาว์ กลุ่มมิติสัมพันธ์ กลุ่ม MATH ม.ต้น + ม.ปลาย ทั่วไป (100 คะแนน)
 • PART จริยธรรมทางการแพทย์  :เนื้อหาที่ออกสอบไม่มีการสอนในห้องเรียน (100 คะแนน)
 • PART ความคิดเชื่อมโยง :ใช้การคิดวิเคราะห์จับใจความ คล้ายกับข้อสอบ GATเชื่อมโยง แต่มีความเป็นเหตุเป็นผลที่ค่อนข้างยากกว่า (100 คะแนน)

A-Level คือ การวัดความรู้เชิงวิชาการ  ชื่อเดิมก็คือ 9 วิชาสามัญ  สัดส่วนน้ำหนักคะแนน 70% ดังนี้

 • วิทยาศาสตร์ (คิดคะแนนรวมของฟิสิกส์ เคมี ชีวะ)  40%
 • คณิตศาสตร์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)  20%
 • ภาษาอังกฤษ  20%
 • ภาษาไทย  10%
 • สังคมศึกษา  10%
 • (แต่ละวิชาต้องได้คะแนนขั้นต่ำ 30 คะแนน หรือ 30% จากคะแนนเต็ม)

 

 • ย้ำปฎิทินเปิดรับสมัครกลุ่มแพทย์ กสพท 66

อัพเดท! กสพท 66 เตรียมพร้อมอย่างไร? เมื่อการสอบแตกต่างจากปี 65

อัพเดท! กสพท 66 เตรียมพร้อมอย่างไร? เมื่อการสอบแตกต่างจากปี 65

 

 • ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ

การสมัครจะสมบูรณ์ ต้องชำระค่าสมัครสอบ TPAT1(วิชาเฉพาะกสพท) ผ่านธนาคาร  โดยค่าสมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) จำนวนเงิน 800 บาท

สำหรับ วิธีการชำระเงิน มีดังนี้ 

 • ผู้สมัครชำระเงินผ่านช่องทางหลักโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมได้ต้ังแต่เวลา 00.00 น. ของวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2565 จนถึง เวลา 23.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2565 (การชำระค่าสมัครสอบหลังเวลา 23.00 น ของวันที่ 23 กันยายน 2565 ระบบของธนาคารจะบันทึกการชำระเงินเป็นวันที่ 24 กันยายน 2565 ซึ่งถือว่าพ้นกำหนดชำระเงินแล้ว) ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการชาระเงนิ ดังนี้
 •  Mobile Application ของ SCB (SCB EASY) เลือกเมนู สแกนบิล/QR ชำระเงิน
 •  ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลือกเมนู เติมเงิน/จ่ายบิล และ สแกนบารโค้ด/QR หากผู้สมัครไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางหลักข้างต้นได้ ให้ติดต่อท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาโดยนำเอกสารการชำระเงิน (แบบฟอร์ม กสพท 02) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัว ประเทศได้ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 ตามเวลาทำการธนาคาร โดยธนาคารฯ จะ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท จากผู้สมัคร ธนาคารฯ จะเก็บเอกสารท่อนล่างไว้และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ผู้สมัครสอบที่อัปโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบ และชำระเงินแล้ว สามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ โดยคลิกที่ link ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ หลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน หากเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทาการแก้ไข ภายในวันที่30กันยายน 2565ก่อนเวลา16.00น.ที่www9.si.mahidol.ac.th หากไม่ดำเนินการ แก้ไขให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ
 • พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (แบบฟอร์ม กสพท 11) ระหว่างวันที่ 1 -17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อใช้แสดงก่อนเข้า ห้องสอบ โดยต้องพิมพ์บนกระดาษเปล่าสีขาวให้มีเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวสอบเท่านั้น ห้ามมี ข้อความอื่นใดทั้งด้านหน้าด้านหลัง ห้ามตัด/ดัดแปลงหรือเคลือบพลาสติกบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบน้ี
 • กรณีไม่มีสิทธิเข้าสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จนถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่อีเมล [email protected] กสพท ขอ สงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์เฉพาะกรณีท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนจากระบบการรับสมัครสอบของ กสพท และขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาคำร้องอุทธรณ์กรณีความผิดพลาดท่ีเกิดจากการกระทำของผู้สมัครและหรือผู้กระทำการแทนผู้สมัคร
 • กรณีผู้เข้าสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนน ผู้ยื่นคำร้องจะต้องชำระเงิน 50 บาท ต่อ 1 ฉบับ และขอสงวนสิทธิ์ให้ตรวจสอบเฉพาะกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบที่ยื่นคำร้องคนนั้นเท่านั้น
 • กสพท ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 • ก่อนจะสมัครต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

สำหรับ เด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.7  **มีตราประทับโรงเรียน

ขณะที่ เด็กปวช.3 และ กศน.

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.7  **มีตราประทับโรงเรียน

เรียนอยู่ปี 1

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2
 • สำเนาบัตรนักศึกษา

เรียนอยู่ปี 2 ขึ้นไป

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ใบปพ.2 
 • ใบอนุมัติการลาออก ก่อนวันที่ 10 ก.ย. 65 (เป็นเอกสารที่ต้องรอทางมหาวิทยาลัยอนุมัติก่อน *ควรเผื่อเวลา*)

เด็กซิ่วอยู่บ้านเฉยๆ

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ปพ.2

เรียนจบปริญญาตรี

 • รูปถ่ายตัวเอง **ถ่ายภายใน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชน (หน้าแรกหน้าเดียว)  **เซ็นสำเนาถูกต้อง
 • ใบปพ.1 หรือ ปพ.2
 • สำเนาใบปริญญาบัตร

 

 • ข้อควรระวัง!!ในการสมัครสอบ กสพท
 1. รูปที่ใช้ในการสมัครสอบ ต้องเป็นรูปพื้นหลังเรียบสีขาว/น้ำเงิน ไม่ควรเป็นฉากอื่นๆ
 2. ควรศึกษาคุณสมบัติให้ชัดเจน ก่อนสมัครสอบ
 3. กรณีที่ไม่ได้เป็นนักเรียนหรือนักศึกษา ต้องถ่ายภาพในรูปแบบ เสื้อเชิ้ตขาว สุภาพ
 4. เอกสารต้องเตรียมให้ครบถ้วน ห้ามแคปภาพหน้าจอ ต้องสแกนจากเอกสารจริงเท่านั้น เพื่อความชัดเจน
 5. เอกสารที่ต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ลายมือของผู้สมัครให้ครบถ้วน ได้แก่ บัตรประชาชน , ใบสมัครสอบ
 6. ถ้าหากติดโควิด หรือเสี่ยงติดสูง ในช่วงวันสอบ ให้น้องๆเผื่อเวลาในการไปถึงสนามสอบด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่คุมสอบช่วยจัดการให้ได้ทันก่อนถึงเวลาสอบจริง

 

 • มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร กสพท ปี 66

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  20 คน 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  176 คน 

คณะแพทยศาสตร์ (กองทัพอากาศ) จุฬาฯ ยอดรับ  30คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  28 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  65 คน 

คณะแพทยศาสตร์ นเรศวร ยอดรับ  30 คน 

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ยอดรับ  94 คน 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ยอดรับ  192  คน 

คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  40 คน 

คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.เลิดสิน ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน 

คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน 

คณะแพทยศาสตร์ มศว  ยอดรับ  145 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  40 คน 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  50 คน 

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.ตากสิน ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  20 คน 

คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)ยอดรับ  60 คน 

คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)ยอดรับ  40 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  12 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพายอดรับ  32 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง1 ยอดรับ  16 คน  

คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  15 คน 

คณะแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  60 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  80 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  15 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ยอดรับ  40 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  15 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ยอดรับ 40 คน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  10 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น (เอกชน)ยอดรับ  15 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  15 คน 

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  60 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ ยอดรับ  105 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ ยอดรับ 35 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.ขอนแก่น ยอดรับ  12 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  20 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล ยอดรับ  35 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์  ม.มหิดล - ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ยอดรับ  10 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เทคโนโลยีมหานคร (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ตะวันออก ยอดรับ  20 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย ยอดรับ  10 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาฯ ยอดรับ  75 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จุฬาฯ  ยอดรับ  85 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  90 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  75 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มศว ยอดรับ  20 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) มศว ยอดรับ  20 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  20 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน)ยอดรับ 15 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.พายัพ ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.อุบลราชธานี ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน 

คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน 

 •  9 สนามสอบกสพท 66 

กรุงเทพฯและปริมณฑล

ชลบุรี 

นครนายก (มศว องครักษ์) 

เชียงใหม่ 

พิษณุโลก

นครราชสีมา 

อุบลราชธานี 

ขอนแก่น

สงขลา

เนื่องจาก สถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยแจ้งผู้สมัครไว้ ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานที่สอบ ล่วงหน้าก่อนการสอบ 2 สัปดาห์ได้ท่ี www9.si.mahidol.ac.th

อ้างอิง: กสพทsmartmathpro