ติดตามประกาศผลทีแคสรอบ 3 แอดมิชชั่น สอบติด-ไม่ติดคณะ มหาวิทยาลัยที่ต้องการ

ติดตามประกาศผลทีแคสรอบ 3 แอดมิชชั่น สอบติด-ไม่ติดคณะ มหาวิทยาลัยที่ต้องการ

ปิดระบบรับสมัครไปเรียบร้อย สำหรับสมัครคัดเลือกรอบ3 แอดมิชชั่น ในระบบการคัดเลือกกลางบุคลากรเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS65  ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-12 พ.ค.2565 ที่ผ่านมา

รอบ 3 แอดมิชชั่น  เป็นรอบที่มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมระบบ TCAS ทั่วประเทศ รวมทั้ง กสพท จะเปิดรับสมัครพร้อมกันผ่านส่วนกลาง คือ ทปอ. โดยสมัครในระบบ mytcas.com โดย การประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 แอดมิชชั่น มีดังนี้

 • ครั้งแรก วันที่ 18 พ.ค. 2565
 • ครั้งที่สอง วันที่ 24 พ.ค.2565
 • ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 ในระบบ TCAS65 
 • ครั้งแรกวันที่ 18 - 19 พ.ค. 2565
 • ครั้งที่สอง ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ
 • ส่วนสละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการเรียนไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์คัดเลือกรอบ Admission ด้วยตนเอง เนื่องจาก ทปอ. ได้ยกเลิกเกณฑ์ แอดมิชชั่น (GPAX 20% + O-NET 30% + GAT/PAT 50%) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่แต่เดิม ทปอ. เป็นผู้กำหนด และยกเลิกการใช้ O-NET ในรอบนี้ด้วย

 

 • แอดมิชชั่น ประกาศผลวันที่ 18 พ.ค.นี้ 

รอบ 3  แอดมิชชั่น จะมีการประมวลผล 2 ครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบติด โดยหลังจากที่ประกาศผลครั้งที่ 1 แล้ว หากผู้สมัครยังไม่พอใจกับผลอันดับที่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้และสามารถเลือกอันดับที่ต้องการประมวลผลใหม่ได้จากข้อมูลที่ได้สมัครไว้ (ไม่ต้องสมัครใหม่)

หากอันดับนั้นๆ มีผู้สละสิทธิ์ ก็จะมีโอกาสได้รับการประมวลผลครั้งที่ 2 แต่หากสอบติดในการประมวลผลครั้งที่ 2 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือสละสิทธิ์ได้ สำหรับการใช้เกรดเฉลี่ยนั้น จะใช้ทั้งหมด 6 เทอม

ขณะที่ องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือก มีดังนี้ GPAX, GPA, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม ทปอ. ประมวลผลการจัดลำดับครั้งที่ 2  ในวันที่ 20 – 23 พ.ค.2565  และทปอ. ประกาศผลการคัดเลือกครั้งที่ 2  วันที่  24 พ.ค.2565

 • ย้ำเด็กสอบติดกลุ่มแพทย์ กสพท.รอบแอดมิชชั่น

น้องๆ ที่สอบติดคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หากใครที่ยืนยันสิทธิ์มาในรอบ 1 และ 2 แล้ว แต่อยากมารอบ 3 ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ ฉะนั้น  หากสอบติดและสละสิทธิ์เพื่อจะมารอบถัดไป จะไม่สามารถเลือกหลักสูตรเดิมได้

 • สละสิทธิ์หลักสูตรแพทยศาสตร์ จะสมัครหลักสูตรแพทยศาสตร์รอบถัดไปไม่ได้ (สมัครทันตะฯ/เภสัชฯ ได้)
 • สละสิทธิ์หลักสูตรทันตแพทยศาสตร์ จะสมัครหลักสูตรทันตแพทย์รอบถัดไปไม่ได้ (สมัครแพทยฯ/เภสัชฯได้)
 • สละสิทธิ์หลักสูตรเภสัชศาสตร์ จะสมัครหลักสูตรเภสัชศาสตร์รอบถัดไปไม่ได้ (สมัครแพทยฯ/ทันตะฯ ได้)
 • เงื่อนไขนี้จะกำหนดใช้เฉพาะ สละสิทธิ์ ม.รัฐ ไปสมัคร ม.รัฐ เท่านั้น

ถ้าสละสิทธิ์ ม.รัฐ ไป ม.เอกชน สามารถทำได้ หรือ สละสิทธิ์ ม.เอกชน มาก็ยังสามารถสมัครหลักสูตรเดิมใน ม.รัฐ ได้ กติกานี้ น้องๆ จำเป็นต้องรู้ เพื่อวางแผนการเลือกคณะของตัวเอง

 

 • เปิดรายชื่อมหาวิทยาลัยเข้าร่วมสมัครรอบ 3 แอดมิชชั่น

สำหรับ ข้อมูลจากเว็บไซต์ mytcas.com ได้ระบุการรับสมัครของมหาวิทยาลัยปี 2565 พบว่า มีมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครรอบ 3 แอดมิชชั่น ดังนี้

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
 •  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • มหาวิทยาลัยนครพนม
 • มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยพะเยา
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 • สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
 • มหาวิทยาลัยเนชั่น
 • มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 • มหาวิทยาลัยราชธานี
 • มหาวิทยาลัยสยาม
 • มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 • วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
 • วิทยาลัยนครราชสีมา
 • วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น
 • กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย
 • สถาบันพยาบาลศรีสวรินทิรา
 • สถาบันพระบรมราชชนก       

อย่างไรก็ตาม หากน้องๆ พลาดโอกาสในรอบนี้ ยังมีอีก1 รอบที่น้องๆ สามารถเลือกคณะ เลือกมหาวิทยาลัยที่ตนเองต้องการเรียนได้ นั่นคือ

 • พลาดรอบ3 ยังมีรอบ 4 Direct Admission รออยู่

รอบที่ 4 Direct Admission สมัครโดยตรงกับเว็บมหาวิทยาลัย และในปีนี้จะมีเพิ่มขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ในระบบ myTCAS หลังสอบติดด้วย หากสอบติดแล้วไม่เข้าไปยืนยันสิทธิ์ ก็จะถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบนี้เหมาะกับน้องๆ ที่อาจจะยังไม่ได้สมัครในรอบก่อนหน้า หรือ พลาดจากรอบก่อนๆ โดยมหาวิทยาลัยกำหนด

 • รับสมัครประมาณวันที่ 25 พ.ค.-5 มิ.ย.2565
 • ประกาศผลรอบแรก ในวันที่ 8 มิ.ย.2565 รอบ2 วันที่ 18 มิ.ย.2565
 • ยืนยันสิทธิ์ในระบบ รอบแรก วันที่  8 – 9 มิ.ย.2565  และรอบที่ 2 วันที่ 18 – 19 มิ.ย. 2565
 • สละสิทธิ์ในระบบ :ไม่อนุญาต (ถ้าไม่ต้องการ ไม่ต้องกดยืนยันในระบบ)

อ้างอิง: mytcas.com