อัพเดท!ปฎิทินTCAS65 รอบ 2และรอบ3พร้อมเช็กปรับลดเกณฑ์แต่ละคณะ-มหาวิทยาลัย

อัพเดท!ปฎิทินTCAS65 รอบ 2และรอบ3พร้อมเช็กปรับลดเกณฑ์แต่ละคณะ-มหาวิทยาลัย

“TCAS65” ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งมีการเปิดรับสมัคร 4 รอบ ได้แก่ รอบที่ 1 รอบ Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน) รอบที่ 2 รอบ Quota (รอบโควตา) รอบที่ 3 รอบ Admission (รอบแอดมิชชั่น) และ รอบที่ 4 รอบ Direct Admission (รอบรับตรงอิสระ) 

โดยในส่วนของ รอบ 1 Portfolio (ใช้แฟ้มสะสมผลงาน) กระบวนการได้เสร็จสิ้น และมีนักเรียนส่วนหนึ่งมีที่เรียนแล้ว

 • อัพเดท ปฎิทินTCAS65 รอบ 2 โควตา และรอบ3 แอดมิชชั่น

ส่วนรอบ 2 โควตา ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนปฎิทินการประกาศผล การยืนยันสิทธิ์ การสละสิทธิ์รอบ 2 ดังนี้  

 • ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 2 จากเดิม วันที่ 4 พ.ค.2565 เป็นวันที่ 9 พ.ค.2565
 • ยืนยันสิทธิ์รอบ 2 ในระบบTCAS 65 จากเดิม วันที่ 4-5พ.ค.2565  เป็นวันที่ 9-10 พ.ค.2565
 • สละสิทธิ์รอบ 2 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 หรือ 2 จากเดิมวันที่ 6 พ.ค. 2565 เป็นวันที่ 11 พ.ค. 2565

อัพเดท!ปฎิทินTCAS65 รอบ 2และรอบ3พร้อมเช็กปรับลดเกณฑ์แต่ละคณะ-มหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ เมื่อรอบ 2 โควตามีการเปลี่ยนแปลงปฎิทิน ย่อมส่งผลต่อการรับสมัครคัดเลือกรอบ 3 รอบแอดมิชชั่น ดังนี้

 • สมัครคัดเลือกรอบ 3 แอดมิชชั่น ในระบบ TCAS65 จากเดิมวันที่ 2 - 10 พ.ค.2565 เป็นวันที่  2 - 12 พ.ค. 25 65

ขณะที่การประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 และยืนยันสิทธิ์ไม่เปลี่ยนกำหนดการ คือ

 • การประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3 แอดมิชชั่น ครั้งแรก วันที่ 18 พ.ค. 2565 ครั้งที่สอง วันที่ 24 พ.ค.2565
 • ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 ในระบบ TCAS65  ครั้งแรกวันที่ 18 - 19 พ.ค. 2565 ครั้งที่สอง ยืนยันสิทธิ์อัตโนมัติ
 • ส่วนสละสิทธิ์ ถ้าไม่ต้องการเรียนไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์

 

 

 • ทำความเข้าใจรอบ 3 แอดมิชชั่น TCAS65

ทั้งนี้ รอบ 3 แอดมิชชั่น หรือ รอบที่มหาวิทยาลัยในระบบ TCAS ทั่วประเทศ รวมทั้ง กสพท จะเปิดรับสมัครพร้อมกันผ่านส่วนกลาง คือ ทปอ. โดยสมัครในระบบ myTCAS มีการเลือกคณะแบบเรียงลำดับได้สูงสุด 10 อันดับ ค่าใช้จ่ายคิดตามจำนวนอันดับที่สมัคร สูงสุด 10 อันดับ 900 บาท

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กำหนดเกณฑ์คัดเลือกรอบ Admission ด้วยตนเอง เนื่องจาก ทปอ. ได้ยกเลิกเกณฑ์ แอดมิชชั่น (GPAX 20% + O-NET 30% + GAT/PAT 50%) ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่แต่เดิม ทปอ. เป็นผู้กำหนด และยกเลิกการใช้ O-NET ในรอบนี้ด้วย

รอบ 3  แอดมิชชั่น จะมีการประมวลผล 2 ครั้งเพื่อเพิ่มโอกาสในการสอบติด โดยหลังจากที่ประกาศผลครั้งที่ 1 แล้ว หากผู้สมัครยังไม่พอใจกับผลอันดับที่ผ่านการคัดเลือก สามารถยื่นขอประมวลผลครั้งที่ 2 ได้และสามารถเลือกอันดับที่ต้องการประมวลผลใหม่ได้จากข้อมูลที่ได้สมัครไว้ (ไม่ต้องสมัครใหม่)

หากอันดับนั้นๆ มีผู้สละสิทธิ์ ก็จะมีโอกาสได้รับการประมวลผลครั้งที่ 2 แต่หากสอบติดในการประมวลผลครั้งที่ 2 แล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือสละสิทธิ์ได้ สำหรับการใช้เกรดเฉลี่ยนั้น จะใช้ทั้งหมด 6 เทอม

ขณะที่ องค์ประกอบ/คะแนนที่ใช้คัดเลือก มีดังนี้ GPAX, GPA, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, วิชาเฉพาะของมหาวิทยาลัย

 

 

 • เช็กรับสมัครTCAS65 รอบ 3 มีการปรับลดคะแนนอะไรบ้าง?

นอกจากนั้น การรับสมัครรอบ 3 แอดมิชชั่นคณะ/สาขา ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งได้ไม่มีการกำหนด GPAX ขั้นต่ำ ดังนี้

กสพท

 • ทุกคณะ ทุกมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รูปแบบที่ 2 - 3)
 • สาขาวิชาบัญชี (รูปแบบที่ 2 - 3)
 • สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล (รูปแบบที่ 2)
 • สาขาวิชาการประกันภัย (รูปแบบที่ 2)
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (รูปแบบที่ 2)
 • คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • คณะนิติศาสตร์ ศูนย์รังสิต
 • คณะนิติศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
 • คณะพาณิชศาสตร์และการบัญชี
 • คณะรัฐศาสตร์ (รูปแบบ GAT+PAT 1/7+ วิชาสามัญ)
 • คณะวารสารศาสตร์และสื่อมวลชน
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ยกเว้น สาขาวิชาคณิตศาสตร์การจัดการ โครงการพิเศษ พื้นฐานคณิต-ภาษา/วิทยาการคอมพิวเตอร์ (ทุกหลักสูตร) พื้นฐานคณิต-ภาษา)
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาออกแบบหัตถอุตสาหกรรม (ศูนย์ลำปาง)
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
 • วิทยาลัยสหวิทยาการ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมข้อมูล (พื้นฐานวิทย์-คณิต/GED)  / สาขาวิชาสหวิทยาการสังคมศาสตร์ (ศูนย์ลำปาง)
 • วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (ท่าพระจันทร์)
 • วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติจุฬาภรณ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะอักษรศาสตร์
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • สาขาวิชาการประถมศึกษา/การศึกษาตลอดชีวิต/จิตวิทยา/สังคมศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 • คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
 • สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คณะมนุษยศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ฝรั่งเศส/สารสนเทศศึกษา/ภาษาไทย/จิตวิทยาไม่-ทุกแขนง
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • คณะวิจิตรศิลป์
 • คณะสังคมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะเกษตรศาสตร์
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • คณะการสื่อสารมวลชน
 • คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์
 • คณะนิติศาสตร์
 • วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
 • วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 • ทุกสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • คณะวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (วท.บ.) /วิทยาการคอมพิวเตอร์/จุลชีววิทยา/ชีววิทยา (วท.บ.)/ฟิสิกส์/วัสดุศาสตร์/วิศวกรรมข้อมูล/ชีววิทยา (กศ.บ.)
 • คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • คณะมนุษยศาสตร์
 • สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (นานาชาติ)
 • คณะพลศึกษา
 • สาขาวิชาสุขศึกษา/ผู้นำนันทาการ
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • หลักสูตรนานาชาติ
 • วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 • สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคมและวัฒนธรรม
 • คณะเภสัชศาสตร์
 • เอกเภสัชกรรมอุตสาหการ
 • เอกการบริบาลทางเภสัชกรรม

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

 • คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (มจธ.ราชบุรี)/วิศวกรรมเครื่องกล (มจธ.ราชบุรี)
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาฟิสิกส์ (ทุกวิชาเอก)
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 • วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง
 • วิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ
 • วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
 • สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ (นานาชาติ)
 • วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต
 • วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมอาหาร
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 • คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 • ทุกคณะ ยกเว้น คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

 • คณะบริหารศาสตร์
 • คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • ทุกสำนักวิชา ทุกสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยบูรพา

 • คณะพยาบาลศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาจุลชีววิทยา/ชีววิทยา/ฟิสิกส์/วาริชศาสตร์/สถิติ/วิทยาศาสตร์บูรณาการและนวัตกรรม
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะอัญมณี (จันทบุรี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • คณะเกษตร
 • คณะวนศาสตร์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาพฤกษศาสตร์/วิทยาศาสตร์นิวเคลียร์
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ภาคพิเศษ)
 • คณะศึกษาศาสตร์
 • เอกการสอนคณิตศาสตร์
 • คณะเศรษฐศาสตร์
 • สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์/เศรษฐศาสตร์ประยุกต์และธุรกิจเกษตร
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะอุตสาหกรรมเกษตร
 • สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสหากรรมเกษตร (นานาชาติ)/เทคโนโลยีการบรรจุ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ/เทคโนโลยีชีวภาพ/พัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
 • คณะเกษตร กำแพงแสน (ยกเว้น สาขาวิชาสัตวศาสตร์)
 • คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ยกเว้น สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
 • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
 • คณะเศรษฐศาสตร์ ศรีราชา
 • คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
 • คณะวิทยาการจัดการ
 • คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
 • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ว. สกลนคร (ยกเว้น สาขาวิชาเคมีประยุกต์/วิศวกรรมอุตสาหการ)

มหาวิทยาลัยมหิดล

 • คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 • สาขาวิชากายอุปกรณ์/การแพทย์แผนไทยประยุกต์
 • คณะวิทยาศาสตร์
 • สาขาวิชาคณิตศาสตร์อุตสาหการและวิทยาการข้อมูล (นานาชาติ)
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • สาขาวิชาการจัดกาสรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นานาชาติ)
 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมโยธา/เอกวิศวกรรมผลิตภัณฑ์นมและเครื่องดื่ม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

 • คณะศิลปศาสตร์
 • สาขาวิชาญี่ปุ่น
 • คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีเครื่องเรือน และการออกแบบ/เทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและออกแบบบรรจุภัณฑ์/เทคโนโลยีพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม/เทคโนโลยีสื่อดิจิทัลและสื่อสารมวลชน
 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 • สาขาวิชาเครื่องกล/อุตสาหการ/วิศวกรรมการผลิต
 • คณะบริหารธุรกิจ
 • สาขาวิชาการจัดการ/การตลาด
 • คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ/เทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพตเทิร์น
 • คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 • สาขาวิชาออกแบบสิ่งทอและแฟชั่น

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

 • ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
 • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์
 • สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/อุตสาหกรรมศิลป์/เทคโนโลยีสารสนเทศ/วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/คอมพิวเตอร์แอนิเมชันและมัลติมีเดีย/การแพทย์แผนไทยประยุกต์/นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์/คหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 • คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (ว.ขอนแก่น)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น  คณะสหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ทุกสาขาวิชา ยกเว้น คณะเทคนิคการแพทย์/คณะเภสัชศาสตร์

อย่างไรก็ตาม ทุกคณะ สาขาในแต่ะลมหาวิทยาลัยอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้น้องๆ ทุกคนติดตาม ตรวจสอบจากระเบียบการของแต่ละมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

นอกจากนั้น ยังมีอีกหลายมหาวิทยาลัยที่ได้มีการปรับลด เริ่มด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ได้มีการปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้

1.สาขาวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์

 • เกณฑ์เดิม GAT ขั้นต่ำ 180 คะแนน  
 • เกณฑ์ใหม่ GAT ขั้นต่ำ 120 คะแนน  
 • เกณฑ์เดิม วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ 60 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ 40 คะแนน

2.สาขาวิชาภาษาไทย (ศศ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์

 • เกณฑ์เดิม GAT ขั้นต่ำ 180 คะแนน  
 • เกณฑ์ใหม่ GAT ขั้นต่ำ 120  คะแนน
 • เกณฑ์เดิม วิชาภาษาไทย ขั้นต่ำ 60 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ วิชาภาษาไทย ขั้นต่ำ 40 คะแนน

3.สาขาคณิตศาสตร์ (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์

 • เกณฑ์เดิม PAT 1 ขั้นต่ำ 75 คะแนน  
 • เกณฑ์ใหม่ PAT 1 ขั้นต่ำ 45  คะแนน

4.สาขาวิชาชีววิทยา (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์

 • เกณฑ์เดิม วิชาชีววิทยา ขั้นต่ำ 40  คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ วิชาชีววิทยา ไม่มีขั้นต่ำ

5.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (กศ.บ.) คณะวิทยาศาสตร์

 • เกณฑ์เดิม GAT ขั้นต่ำ 120 คะแนน  
 • เกณฑ์ใหม่ GAT ขั้นต่ำ 60  คะแนน
 • เกณฑ์เดิม PAT5 ขั้นต่ำ 120 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ PAT5 ขั้นต่ำ 90 คะแนน
 • เกณฑ์เดิม วิชาภาษาอังกฤษ  ขั้นต่ำ 30  คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ 20 คะแนน

6.สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  

 • เกณฑ์เดิม GAT ขั้นต่ำ 90 คะแนน  
 • เกณฑ์ใหม่ GAT ขั้นต่ำ 60  คะแนน

7.สาขาวิชาประวัติศาสตร์(โครงการพิเศษ)

 • เกณฑ์เดิม วิชาภาษาไทย ขั้นต่ำ 5  คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ วิชาภาษาไทย ไม่มีขั้นต่ำ
 • เกณฑ์เดิม วิชาสังคมศึกษา  ขั้นต่ำ 10  คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ วิชาสังคมศึกษา ไม่มีขั้นต่ำ
 • เกณฑ์เดิม วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ 5  คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่มีขั้นต่ำ
 • เกณฑ์เดิม ผลรวมของคะแนนรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 18,00 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ ผลรวมของคะแนนรวมทั้งหมด ต้องไม่น้อยกว่า 15,000 คะแนน

8.สาขาวิชาการจัดการภาคบริการและท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 • เกณฑ์เดิม วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ 50 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ วิชาภาษาอังกฤษ  ไม่มีขั้นต่ำ

9.สาขาวิชาภาษาและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

 • เกณฑ์เดิม วิชาภาษาอังกฤษ ขั้นต่ำ 50  คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ วิชาภาษาอังกฤษ ไม่มีขั้นต่ำ

ขณะที่ ม.บูรพา ได้มีการปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำ ในสาขาวิชาโควตา 12 จังหวัด ดังนี้

1. หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์

 • เกณฑ์เดิม GAT ขั้นต่ำ 180 คะแนน  PAT2 ขั้นต่ำ 90 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ GAT ขั้นต่ำ 140 คะแนน  PAT2 ขั้นต่ำ 80 คะแนน 

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์

 • เกณฑ์เดิม GAT ขั้นต่ำ 180 คะแนน PAT2 ขั้นต่ำ 80 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ GAT ขั้นต่ำ 140 คะแนน PAT2 ขั้นต่ำ 70 คะแนน

3. สาขาวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 • เกณฑ์เดิม PAT ภาษาเกาหลี ขั้นต่ำ 150 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ PAT ภาษาเกาหลี ขั้นต่ำ 120 คะแนน

4. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 • เกณฑ์เดิม PAT ภาษาญี่ปุ่น ขั้นต่ำ 130 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ PAT ภาษาญี่ปุ่น ขั้นต่ำ 120 คะแนน

เช่นเดียวกับ ม.เกษตรศาสตร์ มีหลายคณะ-สาขาวิชาที่ปรับลดเกณฑ์ขั้นต่ำลง และบางคณะ-สาขาวิชาปรับเพิ่มเกณฑ์ขั้นต่ำ อาทิ

1.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 • เกณฑ์เดิม GAT ขั้นต่ำ  140 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ GAT  ขั้นต่ำ 130 คะแนน
 • เกณฑ์เดิม PAT 1 ขั้นต่ำ 50  คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ PAT 1 ขั้นต่ำ  40 คะแนน
 • เกณฑ์เดิม PAT 3  ขั้นต่ำ 90 คะแนน
 •  เกณฑ์ใหม่ PAT3 ขั้นต่ำ   70 คะแนน

2.คณะศึกษาศาสตร์ เอกคหกรรมศาสตรศึกษา

 • เกณฑ์เดิม GAT ขั้นต่ำ 50  คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ GAT ขั้นต่ำ 120 คะแนน

3.คณะเศรษฐศาสตร์

 • เกณฑ์เดิม GAT ขั้นต่ำ 120 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ GAT ขั้นต่ำ  140 คะแนน

4.คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ 

 • เกณฑ์เดิม  PAT 4 ขั้นต่ำ 100 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่  PAT 4 ขั้นต่ำ  120 คะแนน

5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา

 • เกณฑ์เดิม GAT ขั้นต่ำ 90 คะแนน
 • เกณฑ์ใหม่ GAT ขั้นต่ำ  24  คะแนน
   

นอกจากนั้น ในส่วนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปรับเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำที่ใช้ในการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ TCAS รอบที่ 2 แบบที่ 2 โควตา Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

อัพเดท!ปฎิทินTCAS65 รอบ 2และรอบ3พร้อมเช็กปรับลดเกณฑ์แต่ละคณะ-มหาวิทยาลัย

 

อ้างอิง:Mytcas