รวมทุกเรื่อง "เตรียมสอบ กสพท 66" เปิดรับสมัคร 1-20 ก.ย.65

รวมทุกเรื่อง "เตรียมสอบ กสพท 66" เปิดรับสมัคร 1-20 ก.ย.65

กสพท 66 ประกาศเปิดรับสมัครเด็กกลุ่มแพทย์ กลุ่มกสพท 2,308 คน ใน 61 สาขาวิชา เปิดรับสมัคร วันที่ 1-20 ก.ย.2565 ก่อนสอบวิชาเฉพาะ 17 ธ.ค.2565 พร้อมย้ำอย่าลืมชำระเงิน อ่านประกาศหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการสมัครให้ชัดเจน

วันนี้ (2 ส.ค.2565) ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) แถลงข่าว หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566  

 • กลุ่มกสพท เปิด 61 สาขาวิชาในปี 66

รศ.นพ.นันทนา ศิริทรัพย์ เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)  กล่าวว่า กสพท ได้เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง (Thai University Central Admission System: TCAS) ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) รอบที่ 3 โดยมี ทปอ. เป็นหน่วยกลางในการรับสมัครผ่านทางเว็บไซต์ และกำหนดเทียบให้ กสพท เสมือนเป็น 1 มหาวิทยาลัยที่มี 61 สาขาวิชา

 ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่ร่วมการคัดเลือกกับ กสพท ต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ ของ กสพท เข้าสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท ) และวิชาสามัญกับ ทปอ. ปีการศึกษา 2565

 

 • เปิดรับสมัครกลุ่มแพทย์ เพียง 2,308 คน

 ทั้งนี้ กสพท ได้รับมอบอำนาจจากคณะ/วิทยาลัย/ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ 17 สถาบัน คณะ/สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 12 สถาบัน และคณะ เภสัชศาสตร์ 12 สถาบัน ในการดำเนินการคัดเลือกผู้มีความประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2566

รศ.นพ.สรนิต ศีลธรรม  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า สำหรับการสอบวิชาเฉพาะของกสพท. ซึ่งปัจจุบัน ในปี 2566 โครงสร้างการสอบมีความคล้ายๆของเดิม มีจำนวนรับ 2,308 คน  มีสถาบันที่เพิ่มจากปีที่ผ่านมา คือ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ขอเน้นย้ำให้ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกท่าน อ่านประกาศโดยละเอียด เนื่องจากไม่อยากให้มีความผิดพลาด หรือตกหล่นอย่างที่ผ่านมา ซึ่งในประกาศดังกล่าวจะมีการนำเสนอคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร และต้องชำระเงินค่าสมัครให้ตรงตามกำหนดไว้ รวมถึงเรื่องของรูปถ่าย วุฒิการศึกษา และการเปลี่ยนชื่อนามสกุล ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์รศ.นพ.สรนิต กล่าว

 

 • ปฎิทินรับสมัคร 1-20 ก.ย. 65สอบ17 ธ.ค.65

รวมทุกเรื่อง "เตรียมสอบ กสพท 66" เปิดรับสมัคร 1-20 ก.ย.65

รวมทุกเรื่อง "เตรียมสอบ กสพท 66" เปิดรับสมัคร 1-20 ก.ย.65

 

 • เช็กคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับคัดเลือก

คุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ

 • เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ที่สามารถแสดงให้เห็นได้ทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ขั้นตอนการสมัครสอบ การสอบข้อเขียน การสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ
 • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย และคาดว่าจะจบการศึกษาก่อนเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566
 • สำหรับผู้ที่สมัครหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ต้องสำเร็จการศึกษาหรือกาลังศึกษาในสายวิทยาศาสตร์หรือ เทียบเท่า เท่านั้น
 • เป็นผู้มีสัญชาติไทยยกเว้นผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที่เข้าร่วมกับกสพท
 • เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ตามระเบียบของทางราชการ เรื่องการปฏิบัติงานชดใช้ทุน
 • สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันต แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิตของโครงการ มหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ยกเว้นผู้ที่สมัครเข้า ศึกษาในสถาบันเอกชน
 • ในปีการศึกษา 2565 ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/ สถาบันการศึกษาของรัฐ ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาหรับผู้ท่ีสมัครในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต  เภสัชศาสตรบัณฑิต
 • สำหรับผู้ที่สมัครในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต เว้นแต่ได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก่อนวันที่ 25 เมษายน 2566
 • ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาเกินชั้นปีที่ 1 ในมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษาของรัฐ ยกเว้นผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ลาออก จากการศึกษา โดยได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากมหาวิทยาลัยที่ศึกษาก่อนวันที่ 10 กันยายน 2565 และผู้ที่คาดว่า จะจบการศึกษาระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2565
 • (ผู้ที่ศึกษาเกินช้ันปีที่ 1หมายถึงผู้ที่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาเกินกว่าชั้นปีที่1 อันได้แก่ผู้ที่ได้ลงทะเบียนใน รายวิชาบังคับของชั้นปีที่สูงกว่าปีที่ 1 หรือผู้ที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนในรายวิชาบังคับตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปแม้จะได้ ลาพัก/ได้รับอนุมัติให้ลาพักการศึกษาแล้ว)
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันที่เข้าร่วมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใน สถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ปีการศึกษา 2566 (TCAS66) ในรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) หรือในรอบที่ 2 โควตา (Quota)
 • ไม่มีปัญหาสุขภาพทั้งด้านร่างกายและจิตใจที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพแพทย์หรือทันตแพทย์ หรือสัตวแพทย์หรือเภสัชกร ตามแนวทางคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ของ กสพท (ดูรายละเอียดในเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th)
 • สำหรับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อเป็นนักเรียนแพทย์ทหารหรือ นักศึกษาแพทย์ ตามที่ทางวิทยาลัยฯ กาหนด ดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ ได้ที่ www.pcm.ac.th
 • สำหรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ใหดู้รายละเอียดทางเว็บไซต์ได้ที่https://veterinary.cra.ac.th

 

 • เกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษาฯปี2566

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ กสพท กำหนด เข้าสอบวิชาสามัญท่ีจัดสอบ โดย ทปอ. และวิชาเฉพาะท่ีจัดสอบโดย กสพท โดยนำคะแนนมาใช้ในการประมวลผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดรายละเอียดตามตาราง ดังนี้ 

รวมทุกเรื่อง "เตรียมสอบ กสพท 66" เปิดรับสมัคร 1-20 ก.ย.65

 

 • คณะ มหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัคร กสพท ปี 66
 1. คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  20 คน 
 2. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  176 คน 
 3. คณะแพทยศาสตร์ (กองทัพอากาศ) จุฬาฯ ยอดรับ  30คน 
 4. คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  28 คน 
 5. คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  65 คน 
 6. คณะแพทยศาสตร์ นเรศวร ยอดรับ  30 คน 
 7. คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล ยอดรับ  94 คน 
 8. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ยอดรับ  192  คน 
 9. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.ราชวิถี ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  40 คน 
 10. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.เลิดสิน ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน 
 11. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์ รพ.นพรัตนราชธานี ม.รังสิต (เอกชน)ยอดรับ  13 คน 
 12. คณะแพทยศาสตร์ มศว  ยอดรับ  145 คน 
 13. คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  40 คน 
 14. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  50 คน 
 15. คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล รพ.ตากสิน ม.นวมินทราธิราช ยอดรับ  20 คน 
 16. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (ชาย)ยอดรับ  60 คน 
 17. คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (หญิง)ยอดรับ  40 คน 
 18. คณะแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  12 คน 
 19. คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพายอดรับ  32 คน 
 20. คณะแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง1 ยอดรับ  16 คน  
 21. คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  15 คน 
 22. คณะแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 
 23. คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยอดรับ  60 คน 
 24. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  80 คน 
 25. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  15 คน 
 26. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน 
 27. คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ยอดรับ  40 คน 
 28. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ยอดรับ  15 คน 
 29. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน 
 30. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร ยอดรับ 40 คน
 31. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี ยอดรับ  10 คน 
 32. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เนชั่น (เอกชน)ยอดรับ  15 คน 
 33. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  15 คน 
 34. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.รังสิต (เอกชน) ยอดรับ  60 คน 
 35. คณะสัตวแพทยศาสตร์  จุฬาฯ ยอดรับ  105 คน 
 36. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เกษตรศาสตร์ ยอดรับ 35 คน 
 37. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.ขอนแก่น ยอดรับ  12 คน 
 38. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  20 คน 
 39. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหิดล ยอดรับ  35 คน 
 40. คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์  ม.มหิดล - ว.วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ยอดรับ  10 คน 
 41. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.เทคโนโลยีมหานคร (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 
 42. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน 
 43. คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ตะวันออก ยอดรับ  20 คน 
 44. คณะสัตวแพทยศาสตร์  มทร.ศรีวิชัย ยอดรับ  10 คน 
 45. คณะสัตวแพทยศาสตร์  ม.สงขลาฯ ยอดรับ  10 คน 
 46. คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เวสเทิร์น (เอกชน) ยอดรับ  10 คน 
 47. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) จุฬาฯ ยอดรับ  75 คน 
 48. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) จุฬาฯ  ยอดรับ  85 คน 
 49. คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ยอดรับ  90 คน 
 50. คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ ยอดรับ  75 คน 
 51. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) มศว ยอดรับ  20 คน 
 52. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ) มศว ยอดรับ  20 คน 
 53. คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ยอดรับ  30 คน 
 54. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.มหาสารคาม ยอดรับ  10 คน 
 55. คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา ยอดรับ  10 คน 
 56. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สยาม (เอกชน) ยอดรับ  20 คน 
 57. คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (เอกชน)ยอดรับ 15 คน 
 58. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.พายัพ ยอดรับ  10 คน 
 59. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.อุบลราชธานี ยอดรับ  10 คน 
 60. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน 
 61. คณะเภสัชศาสตร์ (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม) ม.สงขลานครินทร์ ยอดรับ  10 คน 

 

 

 • ขั้นตอนการชำระเงินค่าสมัครสอบวิชาเฉพาะ

อย่างไรก็ตามการสมัครจะสมบูรณ์ ต้องชำระค่าสมัครสอบ TPAT1(วิชาเฉพาะกสพท) ผ่านธนาคาร 

ค่าสมัครสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) จำนวนเงิน 800 บาท

สำหรับวิธีการชำระเงิน มีดังนี้ 

 1. ผู้สมัครชำระเงินผ่านช่องทางหลักโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมได้ต้ังแต่เวลา 00.00 น. ของวันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2565 จนถึง เวลา 23.00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2565 (การชำระค่าสมัครสอบหลังเวลา 23.00 น ของวันที่ 23 กันยายน 2565 ระบบของธนาคารจะบันทึกการชำระเงินเป็นวันที่ 24 กันยายน 2565 ซึ่งถือว่าพ้นกำหนดชำระเงินแล้ว) ผู้สมัครสามารถชำระเงินผ่านช่องทางการชาระเงนิ ดังนี้
 2.  Mobile Application ของ SCB (SCB EASY) เลือกเมนู สแกนบิล/QR ชำระเงิน
 •    ตู้ ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เลือกเมนู เติมเงิน/จ่ายบิล และ สแกนบารโค้ด/QR หากผู้สมัครไม่สามารถชำระเงินผ่านช่องทางหลักข้างต้นได้ ให้ติดต่อท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขาโดยนำเอกสารการชำระเงิน (แบบฟอร์ม กสพท 02) ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ทุกสาขาท่ัว ประเทศได้ตั้งแต่วันท่ี 1 กันยายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ.2565 ตามเวลาทำการธนาคาร โดยธนาคารฯ จะ เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 10 บาท จากผู้สมัคร ธนาคารฯ จะเก็บเอกสารท่อนล่างไว้และมอบเอกสารท่อนบนคืนให้ผู้สมัครเก็บไว้เป็นหลักฐาน

   3. หลังจากสมัครผ่านเว็บไซต์แล้ว ผู้สมัครสอบที่อัปโหลดใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครครบ และชำระเงินแล้ว สามารถตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ โดยคลิกที่ link ตรวจสอบสถานภาพการสมัครสอบ หลังจากวันที่ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 7 วัน หากเข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่สมบูรณ์ให้ทาการแก้ไข ภายในวันที่30กันยายน 2565ก่อนเวลา16.00น.ที่www9.si.mahidol.ac.th หากไม่ดำเนินการ แก้ไขให้สมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธ์ิเข้าสอบ

     4. พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ (แบบฟอร์ม กสพท 11) ระหว่างวันที่ 1 -17 ธันวาคม พ.ศ. 2565 เพื่อใช้แสดงก่อนเข้า ห้องสอบ โดยต้องพิมพ์บนกระดาษเปล่าสีขาวให้มีเฉพาะข้อความที่เกี่ยวข้องกับบัตรประจำตัวสอบเท่านั้น ห้ามมี ข้อความอื่นใดทั้งด้านหน้าด้านหลัง ห้ามตัด/ดัดแปลงหรือเคลือบพลาสติกบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบน้ี

     5.กรณีไม่มีสิทธิเข้าสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ผู้สมัครสามารถยื่นคำร้องอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565 จนถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2565 ที่อีเมล [email protected] กสพท ขอ สงวนสิทธิในการพิจารณาคำร้องอุทธรณ์เฉพาะกรณีท่ีเกิดความคลาดเคลื่อนจากระบบการรับสมัครสอบของ กสพท และขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาคำร้องอุทธรณ์กรณีความผิดพลาดท่ีเกิดจากการกระทำของผู้สมัครและหรือผู้กระทำการแทนผู้สมัคร

    6. กรณีผู้เข้าสอบ TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท) ยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนน ผู้ยื่นคำร้องจะต้องชำระเงิน 50 บาท ต่อ 1 ฉบับ และขอสงวนสิทธิ์ให้ตรวจสอบเฉพาะกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบที่ยื่นคำร้องคนนั้นเท่านั้น

    7. กสพท ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าสมัครแก่ผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 

 • ตรวจสอบสนามสอบ  TPAT 1 (วิชาเฉพาะ กสพท)
 1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 2. จังหวัดเชียงใหม่
 3. จังหวัดขอนแก่น
 4. จังหวัดสงขลา
 5.  จังหวัดพิษณุโลก 
 6. จังหวัดอุบลราชธานี
 7. จังหวัดชลบุรี
 8. จังหวัดนครราชสีมา 
 9. จังหวัดนครนายก

เนื่องจากสถานที่สอบอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่เคยแจ้งผู้สมัครไว้ ดังนั้น ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบสถานที่สอบ ล่วงหน้าก่อนการสอบ 2 สัปดาห์ได้ท่ี www9.si.mahidol.ac.th