เลิกงง! TCAS 66 สอบอะไรบ้าง? ต้องเตรียมตัวอย่างไร? เม.ย.นี้รู้ทุกเรื่อง

เลิกงง! TCAS 66 สอบอะไรบ้าง? ต้องเตรียมตัวอย่างไร? เม.ย.นี้รู้ทุกเรื่อง

จากมติที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.)เมื่อปลายปี 2564 ชี้ชัดว่าจะมีการปรับการสอบในระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS 66 โดยปรับการสอนจาก GAT เป็น TGAT และจาก PAT เป็น TPAT

รศ.ดร.ชาลี เจริญลาภนพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ TCAS 65 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่าขณะนี้ ทปอ.ยังคงยืนยันตามมติเดิม คือมีการปรับการสอบ จาก GAT เป็น TGAT และจาก PAT เป็น TPAT

ส่วนรูปแบบวิธีการสอบนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือในกลุ่มทปอ.เดือนเม.ย.นี้ ก่อนจะประกาศให้นักเรียนได้รับทราบต่อไป

“การปรับข้อสอบครั้งนี้  เป็นการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มของการศึกษาในอนาคตที่ถูกเปลี่ยนรูปแบบจากการศึกษาเพื่อให้ความรู้เป็นการสร้างทักษะและสมรรถนะ" รศ.ดร.ชาลี  กล่าว

ฉะนั้น การสร้างคน หรือเทรนนิ่งคนในอนาคต ไม่ใช่ให้ความรู้มากขึ้น แต่ต้องจัดกิจกรรม โครงงานต่างๆ ให้พวกเขาได้ลงมือปฎิบัติจริง ได้เรียนรู้ มีทักษะติดตัว มีประสบการณ์ทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำงานเป็นทีม การสื่อสาร

รศ.ดร.ชาลี กล่าวต่อไปว่า การสอบดังกล่าว เด็กๆ ไม่ต้องกังวล ขอให้เพียงให้เรียนรู้จากการกิจกรรมในรั้วโรงเรียนให้เกิดทักษะ สมรรถนะจากการทำงานจริงๆ ก็จะสามารถทำข้อสอบดังกล่าวได้

 

ข้อสอบ TGAT/ TPAT คืออะไร?

ทั้งนี้ สำหรับข้อสอบ TGAT เป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป คะแนนเต็ม 300 คะแนน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1.ENGLISH COMMUNICATION การสื่อสารภาษาอังกฤษ

2.CRITICAL AND LOGICAL THINKING  การคิดอย่างมีเหตุผล

3.FUTURE WORKFORCE COMPETENCIES สมรรถนะในการทำงานในอนาคต

 • Value Creation & Innovation : การสร้างคุณค่าและวัฒนธรรม
 • Complex Problem Solving : การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
 • Emotional Governance : การบริการจัดการอารมณ์
 • Civic Engagement : การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม

คาดว่าเลือกสอบในเดือนตุลาคม 2565 และ/หรือเดือนธันวาคม 2565

ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2  โควต้า และรอบที่ 3 แอดมิสชั่นส์

ขณะที่  TPAT มี 5 รายวิชา ได้แก่

1.วิชาเฉพาะ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)

2.ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

3.ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

4.ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

5.ความถนัดทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์

คาดว่าสอบในเดือนธันวาคม 2565

ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบที่ 1 Portfolio รอบที่ 2  โควตา และรอบที่ 3  แอดมิชชั่นส์เช่นเดียวกัน

 

การสอบวิชาสามัญ เน้นนำความรู้ไปใช้ได้จริง

ขณะที่ในส่วนของ วิชาสามัญ คะแนนเต็ม 100 คะแนน จะเน้นการนำความรู้ไปใช้งานได้จริง มีรายวิชาดังนี้

- คณิตศาสตร์ประยุกต์  มี 2 ส่วน คือ

 • คณิตศาสตร์พื้นฐาน
 • คณิตศาสตร์เพิ่มเติม

โดยโจทย์จะมีการออกแบบประยุกต์ให้ Advance มากยิ่งขึ้น ต่างจากข้อสอบปีก่อนๆ ที่โจทย์ถามอย่างไร ตอบอย่างนั้น

*** สามารถเลือกสอบเพียงคณิตศาสตร์พื้นฐาน หรือ คณิตศาสตร์เพิ่มเติม และสามารถสอบ ทั้ง 2 ส่วนก็ได้  ขึ้นอยู่กับคณะ/สาขาวิชากำหนด

 • วิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นการปรับเปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์ทั่วไป
 • ฟิสิกส์
 • เคมี
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • สังคม
 • ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาต่างประเทศอื่นๆ มีการเพิ่มภาษาต่างประเทศมากขึ้นจาก PAT7 ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น จีน อาหรับ บาลี เกาหลี
 • คาดว่าจะมีการสอบเดือนมีนาคม 2566
 • ใช้สำหรับการคัดเลือกในรอบที่ 2 โควตา และรอบที่ 3 แอดมิชชั่นส์

 

ทำความเข้าใจก่อนสอบคณิตศาสตร์ในTCAS66

ทั้งนี้ การสอบคณิตศาสตร์ประยุกต์ ก็จะเปลี่ยนไปใน TCAS66

โดย คณิตศาสตร์เพิ่มเติม : PAT1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์ (เต็ม 300 คะแนน) และ คณิตศาสตร์ 1 วิชาสามัญ (เต็ม 100 คะแนน) ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็น “วิชาสามัญคณิตศาสตร์ประยุกต์เพิ่มเติม” (เต็ม 100 คะแนน)

ส่วนคณิตศาสตร์พื้นฐาน : ONET คณิตศาสตร์ (เต็ม 100 คะแนน) และ คณิตศาสตร์ 2 วิชาสามัญ (เต็ม 100 คะแนน) ซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็น “วิชาสามัญ คณิตศาสตร์ประยุกต์” (เต็ม 100 คะแนน)

การเลือกสอบจะมี 2 แบบ คือ

สำหรับคณะที่ใช้คณิตศาสตร์เพิ่มเติม จะสอบทั้งวิชาสามัญคณิตศาสตร์ประยุกต์พื้นฐาน และเพิ่มเติม (หรือต้องสอบทั้ง 2 part)

สำหรับคณะที่ใช้คณิตศาสตร์พื้นฐาน จะสอบแค่วิชาสามัญคณิตศาสตร์ประยุกต์พื้นฐานตัวเดียว 

 

รูปแบบการสอบTCAS 66 ในเบื้องต้น

ทั้งนี้ สำหรับรูปแบบการสอบ TCAS66  เบื้องต้นคาดว่าจะสอบผ่านคอมพิวเตอร์ (Computer Based) ณ สนามสอบที่ได้  แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้ติดตามข่าวสารจากทปอ.ในเดือนเม.ย.นี้

ส่วน ขอบเขตเนื้อหา ข้อสอบถูกออกมาจาก เนื้อหาการเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ไม่เกินจากหลักสูตร) โดยจะเน้นการคิด วิเคราะห์ และการนำไปใช้เป็นหลัก

ขณะที่ กำหนดการสอบ TGAT 66 สามารถ สอบได้ 2 ครั้ง ในเดือนตุลาคม และ เดือนธันวาคม ปี 2565

ส่วน กำหนดการสอบTPAT 66  สอบได้ 1 ครั้ง ในเดือนธันวาคม ปี 2565

เช่นเดียวกับ วิชาสามัญ  สอบได้ 1 ครั้ง ใน เดือนมีนาคม ปี 2566

อย่างไรก็ตาม การปรับข้อสอบTCAS 66 นี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายวิชา ปรับการวัดความรู้เชิงลึกเป็น "เน้นการนำความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้งานได้" ข้อสอบทุกวิชาเป็นภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสอบจากข้อสอบต่างประเทศ และเปลี่ยนเป็นการสอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อลด lead time ของการเตรียมการจัดสอบ

โดยรูปแบบการคัดเลือกยังคงเป็น 4 รอบ 4 รูปแบบ คือ

Portfolio

 • เน้นความสามารถที่โดดเด่น
 • พิจารณาจากผลงาน ไม่มีการสอบวัดความรู้ หรือสอบปฏิบัติ ใช้คะแนน GPAX, GAT/PAT ได้

Quota

 • เน้นคนในพื้นที่ คุณสมบัติเฉพาะ เครือข่ายความร่วมมือ
 • ใช้คะแนนสอบส่วนกลาง  หรือมหาวิทยาลัยจัดสอบเอง (GPAX, GAT/PAT, วิชาสามัญ)

Admission

 • เน้นการสอบส่วนกลาง  (สทศ. และ กสพท)
 • มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างอิสระ (GPAX, GAT/PAT, วิชาสามัญ)

รับตรงอิสระ Direct Admission

 • เน้นคนที่ยังไม่มีที่เรียน
 • มหาวิทยาลัยกำหนดเกณฑ์คัดเลือกอย่างอิสระ (GPAX, GAT/PAT, วิชาสามัญ)

ทั้งนี้ ข้อมูลต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขอให้นักเรียนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทปอ. ไม่ว่าจะเป็นทาง ช่องทาง mytcas.com 

อ้างอิง: ทปอ. mytcas.com