กองทุนรับงานไปทำที่บ้าน ช่วยแรงงานนอกระบบมากกว่า 59 ล้านบาท

กองทุนรับงานไปทำที่บ้าน ช่วยแรงงานนอกระบบมากกว่า 59 ล้านบาท

กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน แจงผลปล่อยกู้เงินกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน ช่วยแรงงานนอกระบบที่เป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านแล้ว 521 กลุ่ม 35 คน เป็นเงิน 59,886,000 บาท 

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน มีกองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีลักษณะเป็นเงินกองทุนหมุนเวียน สำหรับให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ยืมไปซื้อวัตถุดิบ หรืออุปกรณ์การผลิต หรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้

โดยดำเนินการช่วยเหลือแรงงานนอกระบบซึ่งเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางาน  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน ทั้งสิ้น 556 ราย แบ่งเป็น 521 กลุ่ม  35 คน เป็นเงิน 59,886,000 บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีการยื่นขอกู้แล้ว จำนวน  22 ราย แบ่งเป็น 20 กลุ่ม 2 คน เป็นเงิน 4,140,000 บาท

 

  • ลดดอกเบี้ยกองทุน บรรเทาความเดือดร้อน

“เดิมกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายที่ให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ ร้อยละ 3 ต่อปี แต่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มีความห่วงใยแรงงานนอกระบบที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ และอาจถูกเอารัดเอาเปรียบซ้ำเติม กระทรวงแรงงานจึงลดอัตราดอกเบี้ยกองทุนผู้รับงานไปทำที่บ้าน จากร้อยละ 3 ต่อปี เหลือร้อยละ 0 ต่อปี ในงวดที่ 1 -12 และให้กู้ในอัตราร้อยละ 0 ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้กู้ยืมกองทุนฯรมว.แรงงาน กล่าว

 ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอได้จนถึง 31 ส.ค. 65 และทำสัญญากู้ยืมเงิน ภายใน 30 ก.ย. 65 โดยผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ต้องการกู้เงินจากกองทุนฯ ต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางานมีผลการดำเนินการและมีรายได้จากการรับงานไปทำที่บ้านหรือมีหลักฐานการรับงานไปทำที่บ้านจากผู้จ้างงาน

 

  • ผู้สนใจยื่นคำขอจดทะเบียนได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด

โดยมีทั้งประเภทบุคคลและกลุ่มบุคคล ประเภทบุคคลต้องมีทรัพย์สินหรือเงินทุนไม่น้อยกว่า 5,000 บาท ส่วนประเภทกลุ่มบุคคลจะต้องมีผู้นำกลุ่มและสมาชิกกลุ่มกู้ร่วมกันไม่น้อยกว่า 5 คน  มีทรัพย์สินหรือเงินทุนในการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท วงเงินกู้สำหรับบุคคลไม่เกิน 50,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี ขณะที่กลุ่มบุคคลมีวงเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

“ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 แห่งท้องที่ที่สถานที่รับงานไปทำที่บ้านตั้งอยู่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 02 245 1317 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน”อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว