กรมการจัดหางาน แจงปมยื่น Name List คนต่างด้าว 4 สัญชาติ

กรมการจัดหางาน แจงปมยื่น Name List คนต่างด้าว 4 สัญชาติ

กรมการจัดหางาน แจงปมยื่น Name List คนต่างด้าว 4 สัญชาติ ชี้ นายจ้าง - สถานประกอบการ อย่ากังวล ทันกำหนด ไม่ตกหล่นแน่

นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวถึงกรณีที่นายจ้างมีความกังวลในกรณีไม่อนุมัติบัญชีรายชื่อ (Name List) "คนต่างด้าว" ว่า หากนายจ้างได้ยื่นบัญชีรายชื่อแล้ว แม้จะยังไม่อนุมัติก็สามารถอยู่ทำงานไปพลางก่อนได้ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และประกาศกระทรวงแรงงาน

 

 

ส่วนการอนุมัติบัญชีรายชื่อจะดำเนินการอนุมัติภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2565 เนื่องจากต้องตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องของแรงงานต่างด้าว เช่น รูปถ่าย อายุ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของนายจ้าง ซึ่งการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีข้อมูลผิดพลาดในหลายประเด็น นายจ้าง และสถานประกอบการ จะต้องดำเนินการตามที่กรมการจัดหางานกำหนดไปตามห้วงเวลา

 

โดยขณะนี้อยู่ใน ช่วงที่ 1 ที่นายจ้าง/สถานประกอบการ ต้องเร่งลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบันทึกข้อมูลและขอรับชื่อผู้ใช้งานพร้อมรหัสผ่าน จากนั้นยื่นบัญชีรายชื่อแจ้งความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว (Name List) ต่อกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยรูปถ่ายปัจจุบันของคนต่างด้าวซึ่งเห็นภาพใบหน้าชัดเจน แนบหลักฐานผู้รับมอบอำนาจจากนายจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ที่เว็บไซต์ alienfivejuly.doe.go.th ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

 

 

ช่วงที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2565 ชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคารกรุงไทย โดยมีค่ายื่นคำขอฉบับละ 100 บาท และค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานฉบับละ 900 บาท หลังจากนั้นยื่นคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ตามแบบ บต.50 พร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นคำขออนุญาตทำงานตามแบบ อ.4 โดยนายทะเบียนจะออกใบรับคำขออนุญาตทำงาน เพื่อให้คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานและใบเสร็จรับเงินที่ได้จากธนาคารกรุงไทย เป็นหลักฐานคู่กัน แสดงว่าได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ จนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

 

ช่วงที่ 3 วันที่ 16 สิงหาคม 2565 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 คนต่างด้าวใช้ใบรับคำขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวพร้อมกับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนกับสำนักงานประกันสังคม

 

กรณีคนต่างด้าวที่ทำงานกับนายจ้างในกิจการที่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม ในระหว่างที่ยังไม่เกิดสิทธิประกันสังคมต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข หรือซื้อประกันสุขภาพกับบริษัทประกันภัยเอกชน ซึ่งต้องได้รับสิทธิประโยชน์ไม่น้อยกว่าสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการทำประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข

 

กรณีคนต่างด้าวทำงานกับนายจ้างในกิจการซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม จะต้องซื้อประกันสุขภาพกับกระทรวงสาธารณสุข และนำหลักฐานการทำประกันสุขภาพของคนต่างด้าวมายื่นต่อนายทะเบียน เพื่อรับการพิจารณาอนุญาตให้ทำงาน นำคนต่างด้าวไปดำเนินการจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ตรวจสุขภาพ 6 โรค ยื่นเอกสาร/พิจารณาอนุมัติในระบบ จัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ

 

นายไพโรจน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวย้ำว่า เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 แล้ว หากประสงค์จะทำงานต่อไป ต้องยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานก่อนที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นอายุ และยื่นขอตรวจลงตรา VISA ภายใน 13 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อนายทะเบียนจะอนุญาตให้ทำงานคราวละ 1 ปี รวม 2 ครั้ง ครั้งแรกไม่เกิน 13 กุมภาพันธ์ 2567 , ครั้งที่ 2 ไม่เกิน 13 กุมภาพันธ์ 2568

 

ทั้งนี้ นายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร 1694