เช็คอีกรอบ! สอบวิชาเฉพาะ "กสพท" 26 มี.ค.นี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

เช็คอีกรอบ! สอบวิชาเฉพาะ "กสพท" 26 มี.ค.นี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

26 มีนาคม 2565 นี้ เป็นวันสอบวิชาเฉพาะของเหล่าน้องๆ สอบเข้ากลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ซึ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางกลุ่มกสพท ได้มีการประกาศฉบับที่ 3 เรื่องมาตรการการจัดสอบวิชาเฉพาะปีการศึกษา 2565

 

 • การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าสอบ กสพท 2565

ช่วงก่อนสอบ

1. ผู้เข้าสอบควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 เข็มขึ้นไป ครบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2565) ในกรณีได้รับวัคซีนประเภทเชื้อตาย เช่น Sinovac หรือ Sinopharm ควรได้รับการ booster dose ด้วย viral vector vaccine หรือ mRNA vaccine เพิ่มเติม ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยขอให้ผู้เข้าสอบแจ้งประวัติการฉีควัคซีนที่เว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th

เช็คอีกรอบ! สอบวิชาเฉพาะ "กสพท" 26 มี.ค.นี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

2. ผู้เข้าสอบต้องหมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องเสีย อย่างใดอย่างหนึ่ง และ/หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 7 วัน เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเกิน 5 นาที แนะนำให้ตรวจ ATK

 

 • กลุ่มเสี่ยงก่อนวันสอบต้องปฎิบัติตัวอย่างไร?

3. หากผู้เข้าสอบมีอาการและ/หรือมีความเสี่ยงก่อนวันสอบต้องตรวจ ATK และถ่ายภาพผลตรวจมาแสดง เขียนรหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล วันและเวลาตรวจบนอุปกรณ์แสดงผล ATK ด้วย

3.1 กรณีที่ผลตรวจ ATK negative ให้ถ่ายภาพผลตรวจมาแสดงในวันสอบโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เพื่อเข้าสอบห้องสอบสำรองที่จัดไว้ หากไม่มีผลมาแสดงจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ

3.2 หากผู้เข้าสอบมีผลตรวจ ATK positive และ/หรือมีผลตรวจ RT-PCR detected แต่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรง และยืนยันที่จะเข้าสอบวิชาเฉพาะ กสพท ให้ผู้เข้าสอบแจ้งผ่านทาง www9.si.mahidol.ac.th กรอกรายละเอียดข้อมูลของตนเองพร้อมแสดงความยินยอมรับสภาพการสอบพิเศษในระบบ ภายในวันที่ 24 มี.ค. 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.

ทั้งนี้ กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งสอบในสนามสอบพิเศษ สำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์หลังเวลาที่กำหนด 

เช็คอีกรอบ! สอบวิชาเฉพาะ "กสพท" 26 มี.ค.นี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

โดย กสพท ได้จัดเตรียมสนามสอบพิเศษไว้ดังนี้

 • สนามสอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ศูนย์สอบม.ธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
 • สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่
 • สนามสอบจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องบรรยาย 1-2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น
 • สนามสอบจังหวัดสงขลา ณ อาคารยิมเนเซียม Sport Complex ศูนย์กีฬาและสุขภาพ ม.สงขลานครินทร์
 • สนามสอบจังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ม.นเรศวร
 • สนามสอบจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
 • สนามสอบจังหวัดชลบุรี ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้น 2 ม.บูรพา
 • สนามสอบจังหวัดนครราชสีมา ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา (ฝั่งอนุบาล)
 • สนามสอบจังหวัดนครนายก ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 ม.ศรีนศรินทรวิโรฒ องครักษ์

 

 •  แนวปฎิบัติสำหรับนักเรียนสอบวิชาเฉพาะ กสพท 

4. นโยบายเฉพาะจังหวัด กำหนดผู้เข้าสอบทุกคนที่มีรายชื่อเข้าสอบในสนามสอบ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก ตรวจ ATK ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น. และถ่ายภาพผลการตรวจ ATK เขียนรหัสประจำตัวสอบ ชื่อ สกุล และวันที่ตรวจโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เพื่อนำมาแสดงในวันสอบ หากไม่มีผลมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

5. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น หลีกเสี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนอยู่กันแออัด เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ฯลฯ

ในวันสอบ

1. ผู้เข้าสอบทุกคนควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ กรณีเข้าสอบในสนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก ต้องนำผลตรวจ ATK ที่มีผลตรวจ negative มาแสดง หากผู้เข้าสอบไม่ได้นำผลตรวจ ATK มาแสดงตามมาตรการของจังหวัด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

เช็คอีกรอบ! สอบวิชาเฉพาะ "กสพท" 26 มี.ค.นี้ ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

2. ผู้เข้าสอบที่ป่วยหรือมีความเสี่ยงหรือมีอาการที่อยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยต่อการติดเชื้อโควิด-19 จะต้องมารายงานตัวที่กองอำนวยการ เพื่อทำแบบคัดกรองความเสี่ยง ตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีน และต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่มีผลตรวจ negalive สนามสอบได้จัดเตรียมห้องสอบสำรองไว้ โดยแยกประเภทดังนี้

2.1 ผู้เข้าสอบที่ป่วยด้วยโรคหรืออาการบาดเจ็บที่ไม่มีอาการเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 เช่น เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก หรือผู้เข้าสอบที่มาเข้าห้องสอบสายแต่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ จำนวน 1 ห้อง

2.2 ผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องเสีย และมีผลตรวจ ATK negative จำนวน 1 ห้อง โดยจัดห้องที่เหมาะสมและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

2.3 ผู้เข้าสอบที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 7 วัน เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเกิน 5 นาที แต่ไม่มีอาการใดๆ ตามข้อ 2.2 ร่วมด้วย และมีผลตรวจ ATK negative จำนวน 1 ห้อง โดยจัดห้องที่เหมาะสมและมีอากาศถ่ายเทสะดวก 

3. ผู้เข้าสอบที่มีผลตรวจ ATK positive และ/หรือผลตรวจ RT-PCR detected ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง ให้ไปสอบที่สนามพิเศษที่ กสพท จัดไว้ และต้องปฏิบัติตนดังนี้

3.1 ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการ และ กสพท กำหนดอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามในทุกขั้นตอนจนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ หรือหากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดระหว่างการสอบ กสพท อาจจะไม่พิจารณาคะแนนสอบของการสอบทุกฉบับ

3.2 ผู้เข้าสอบต้องเดินทางมาสอบด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์ที่มีฉากกั้น หรือรถฉุกเฉิน/รถพยาบาลหรือยานพาหนะอื่นใดที่มีความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อ โดยมิให้ใช้รถ/เรือโดยสารสาธารณะโดยเด็ดขาด เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นๆ

3.3 ผู้เข้าสอบควรเดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนระเบียบวิธีการสอบ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคฯ และต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

4. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ

5. ขอสงวนสิทธิ์พื้นที่สนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่สนาม

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ กสพท (www9.si.mahidol.ac.th) เป็นระยะๆ ประกาศของ ศบค. และมาตรการป้องกันของจังหวัดที่เป็นสนามสอบ

หมายเหตุ : เนื่องจากในวันที่ 26 มี.ค. 2565 จะมีการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของนักเรียนชั้น ม.1 ตรงกับวันสอบของ กสพท โดยสนามสอบ 03 ขอนแก่น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานที่สอบ ขอให้ผู้เข้าสอบ กสพท สนามสอบ 03 ขอนแก่น เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 0301681 ถึง 0305340 เข้ามาตรวจสอบและสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบใหม่อีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม กลุ่มที่จะต้องตรวจ ATK จะมี 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มแรก เป็นน้องๆ ที่มีอาการต้องสงสัยหรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยโควิด และกลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มน้องๆ ที่ได้ลงสอบในสนามสอบ 6 จังหวัดที่กำหนด ซึ่งเป็นนโยบายจังหวัด ดังนั้นใครที่อยู่ 2 กลุ่มนี้ อย่าลืมตรวจ ATK และเขียนชื่อ เลขประจำตัวสอบให้เรียบร้อย

อ้างอิง :กสพท