กสพท 65 เช็คเลย ก่อนสอบ-วันสอบ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

กสพท 65 เช็คเลย ก่อนสอบ-วันสอบ ผู้เข้าสอบต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง?

กสพท 65 เช็คเลยการเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าสอบ ช่วงก่อนสอบ-วันสอบต้องปฏิบัติอย่างไร? หากพบติดโควิด-19 และยืนยันจะเข้าสอบให้รีบแจ้งผ่านเว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th ก่อน 24 มี.ค. นี้

กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ประกาศ ฉบับที่ 3 เรื่อง มาตรการ การจัดสอบวิชาเฉพาะ ปีการศึกษา 2565 "กสพท 65" ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

 

 

สอบ กสพท 65 เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) จึงกำหนดมาตรการ การจัดสอบวิชาเฉพาะ กสพท ปีการศึกษา 2565 วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยขอให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ ดังนี้

 

การเตรียมตัวสำหรับผู้เข้าสอบ กสพท 65

 

ช่วงก่อนสอบ

 

1. ผู้เข้าสอบควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 เข็มขึ้นไป ครบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ก่อนวันที่ 26 มีนาคม 2565) ในกรณีได้รับวัคซีนประเภทเชื้อตาย เช่น Sinovac หรือ Sinopharm ควรได้รับการ booster dose ด้วย viral vector vaccine หรือ mRNA vaccine เพิ่มเติม ก่อนสอบอย่างน้อย 2 สัปดาห์ โดยขอให้ผู้เข้าสอบแจ้งประวัติการฉีควัคซีนที่เว็บไซต์ www9.si.mahidol.ac.th

 

2. ผู้เข้าสอบต้องหมั่นสังเกตตนเอง หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องเสีย อย่างไตอย่างหนึ่ง และ/หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 7 วัน เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน พูดคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเกิน 5 นาที แนะนำให้ตรวจ ATK

 

 

3. หากผู้เข้าสอบมีอาการและ/หรือมีความเสี่ยงก่อนวันสอบต้องตรวจ ATK และถ่ายภาพผลตรวจมาแสดง เขียนรหัสประจำตัวสอบ ชื่อ-สกุล วันและเวลาตรวจบนอุปกรณ์แสดงผล ATK ด้วย

 

3.1 กรณีที่ผลตรวจ ATK negative ให้ถ่ายภาพผลตรวจมาแสดงในวันสอบโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เพื่อเข้าสอบห้องสอบสำรองที่จัดไว้ หากไม่มีผลมาแสดงจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสอบ

3.2 หากผู้เข้าสอบมีผลตรวจ ATK positive และ/หรือมีผลตรวจ RT-PCR detected แต่ไม่มีอาการ หรืออาการไม่รุนแรง และยืนยันที่จะเข้าสอบวิชาเฉพาะ กสพท ให้ผู้เข้าสอบแจ้งผ่านทาง www9.si.mahidol.ac.th กรอกรายละเอียดข้อมูลของตนเองพร้อมแสดงความยินยอมรับสภาพการสอบพิเศษในระบบ ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มีนาคม 2565 ก่อนเวลา 16.00 น.

 

ทั้งนี้ กสพท ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดที่นั่งสอบในสนามสอบพิเศษสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์หลังเวลาที่กำหนด

 

โดย กสพท ได้จัดเตรียมสนามสอบพิเศษไว้ดังนี้

 

  • สนามสอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล ณ ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
  • สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • สนามสอบจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องบรรยาย 1-2 อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • สนามสอบจังหวัดสงขลา ณ อาคารยิมเนเซียม Sport Complex ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สนามสอบจังหวัดพิษณุโลก ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • สนามสอบจังหวัดอุบลราชธานี ณ โรงเรียนวิจิตราพิทยา โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ อุบลราชธานี
  • สนามสอบจังหวัดชลบุรี ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และการลงทุนธุรกิจระหว่างประเทศ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยบูรพา
  • สนามสอบจังหวัดนรราชสีมา ณ โรงเรียนมารีย์วิทยา (ฝั่งอนุบาล)
  • สนามสอบจังหวัดนครนายก ณ อาคารคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 1 มหาวิทยาสัยศรีนศรินทรวิโรฒ องครักษ์

 

4. นโยบายเฉพาะจังหวัด กำหนดผู้เข้าสอบทุกคนที่มีรายชื่อเข้าสอบในสนามสอบ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก ตรวจ ATK ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ภายในเวลา 16.00 น. และถ่ายภาพผลการตรวจ ATK เขียนรหัสประจำตัวสอบ ชื่อ สกุล และวันที่ตรวจโดยไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เพื่อนำมาแสดงในวันสอบ หากไม่มีผลมาแสดงจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

 

5. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามคำแนะนำในการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่างจากผู้อื่น หลีกเสี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงที่มีคนอยู่กันแออัด เช่น ตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า สถานบันเทิง ฯลฯ

 

ในวันสอบ

 

1. ผู้เข้าสอบทุกคนควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมิ กรณีเข้าสอบในสนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดนครนายก ต้องนำผลตรวจ ATK ที่มีผลตรวจ negative มาแสดง หากผู้เข้าสอบไม่ได้นำผลตรวจ ATK มาแสดงตามมาตรการของจังหวัด จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ

 

2. ผู้เข้าสอบที่ป่วยหรือมีความเสี่ยงหรือมีอาการที่อยู่ในข่ายที่ต้องสงสัยต่อการติดเชื้อโควิด-19 จะต้องมารายงานตัวที่กองอำนวยการ เพื่อทำแบบคัดกรองความเสี่ยง ตรวจสอบประวัติการฉีดวัคซีน และต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่มีผลตรวจ negalive สนามสอบได้จัดเตรียมห้องสอบสำรองไว้ โดยแยกประเภทดังนี้

 

2.1 ผู้เข้าสอบที่ป่วยด้วยโรคหรืออาการบาดเจ็บที่ไม่มีอาการเสี่ยงต่อโรคโควิด-19 เช่น เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บจนทำให้เคลื่อนไหวไม่สะดวก หรือผู้เข้าสอบที่มาเข้าห้องสอบสายแต่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ จำนวน 1 ห้อง

2.2 ผู้เข้าสอบที่มีอาการไข้ ไอ มีน้ำมูก อาเจียน ท้องเสีย และมีผลตรวจ ATK negative จำนวน 1 ห้อง โดยจัดห้องที่เหมาะสมและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

2.3 ผู้เข้าสอบที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อโควิด-19 ภายใน 7 วัน เช่น รับประทานอาหารร่วมกัน พูตคุยกันโดยไม่ใส่หน้ากากอนามัยเกิน 5 นาที แต่ไม่มีอาการใดๆ ตามข้อ 2.2 ร่ามด้วย และมีผลตรวจ ATK negative จำนวน 1 ห้อง โดยจัดห้องที่เหมาะสมและมีอากาศถ่ายเทสะดวก

 

3. ผู้เข้าสอบที่มีผลตรวจ ATK positive และ/หรือผลตรวจ RT-PCR detected ที่ไม่มีอาการหรืออาการไม่รุนแรง ให้ไปสอมที่สนามพิเศษที่ กสพท จัดไว้ และต้องปฏิบัติตนดังนี้

 

3.1 ถือปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการ และ กสพท กำหนดอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามในทุกขั้นตอนจนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่น ผู้นั้นจะไม่มีสิทธิเข้าสอบ หรือหากผู้เข้าสอบไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดระหว่างการสอบ กสพท อาจจะไม่พิจารณาคะแนนสอบของการสอบทุกฉบับ

3.2 ผู้เข้าสอบต้องเดินทางมาสอบด้วยรถยนต์ส่วนตัว หรือรถยนต์ที่มีฉากกั้น หรือรถฉุกเฉิน/รถพยาบาลหรือยานพาหนะอื่นใดที่มีความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อ โดยมิให้ใช้รถ/เรือโดยสารสาธารณะโดยเด็ดขาด เนื่องจากเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อไปสู่บุคคลอื่นๆ

3.3 ผู้เข้าสอบควรเดินทางมาถึงสนามสอบก่อนเวลา 07.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงขั้นตอนระเบียบวิธีการสอบ รวมถึงมาตรการป้องกันโรคฯ และต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

 

4. ผู้เข้าสอบต้องปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างจากผู้อื่น ล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลบ่อยๆ

 

5. ขอสงวนสิทธิ์พื้นที่สนามสอบสำหรับผู้เข้าสอบเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าพื้นที่สนาม

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้าสอบติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ กสพท (www9.si.mahidol.ac.th) เป็นระยะๆ ประกาศของ ศบค. และมาตรการป้องกันของจังหวัดที่เป็นสนามสอบ


หมายเหตุ : เนื่องจากในวันที่ 26 มีนาคม 2565 จะมีการจัดสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของนักเรียนชั้น ม.1 ตรงกับวันสอบของ กสพท โดยสนามสอบ 03 ขอนแก่น จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสถานที่สอบ ขอให้ผู้เข้าสอบ กสพท สนามสอบ 03 ขอนแก่น เลขประจำตัวผู้เข้าสอบ 0301681 ถึง 0305340 เข้ามาตรวจสอบและสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบใหม่อีกครั้ง