โค้งสุดท้าย! รมว.เฮ้ง บี้ กกจ. เร่งประชาสัมพันธ์ ร่วมโครงการช่วย SMEs

โค้งสุดท้าย! รมว.เฮ้ง บี้ กกจ. เร่งประชาสัมพันธ์ ร่วมโครงการช่วย SMEs

รมว.แรงงาน หวั่นสถานประกอบการ ยังไม่รู้จัก “โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs”  หากลงทะเบียนตามกำหนดไม่ทัน ภายใน 20 พ.ย. 64 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ 3,000 บาทต่อหัวต่อเดือน 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน จัดทำโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs เปิดลงทะเบียนผ่านเวบไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” ตั้งแต่วันที่ 20 ต.ค. 64 – 20 พ.ย. 64 ปัจจุบันมีสถานประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 169,096 ราย หรือร้อยละ 42.84

ช่วยรักษาระดับการจ้างงานลูกจ้างสัญชาติไทย 2,536,686 คน หรือร้อยละ 62.90 ซึ่งเหลือระยะเวลาลงทะเบียนร่วมโครงการเพียง 4 วันเท่านั้น หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้นายจ้าง สถานประกอบการเสียสิทธิที่จะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 - มกราคม 2565 

 

  • ช่วยเงินอุดหนุนผู้ประกอบการ SME

“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งกำกับดูแลกระทรวงแรงงาน มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยได้อนุมัติโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ภายใต้กรอบวงเงิน 37,506,414,000 บาท  เพื่อให้นายจ้างสามารถรักษาระดับการจ้างงาน ทำให้ลูกจ้างสัญชาติไทยในธุรกิจ SMEs ไม่ถูกเลิกจ้างตามเงื่อนไขโครงการมีรายได้ดูแลตนเองและครอบครัว” รมว.แรงงาน กล่าว 

อีกทั้งนายจ้าง สถานประกอบการ ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อเสริมสภาพคล่อง นำไปฟื้นฟูกิจการ และสร้างความแข็งแรงในธุรกิจให้ดำเนินกิจการได้ต่อเนื่อง ซึ่งผมห่วงใยนายจ้าง สถานประกอบการบางส่วนที่ยังไม่รู้จักโครงการ ขณะนี้ก็มอบหมายกรมการจัดหางานเร่งโทรศัพท์แจ้งนายจ้างในพื้นที่รับผิดชอบทีละราย เพื่อให้รับทราบข้อมูล และมาลงทะเบียนทันตามกำหนด

 

 

  • ชวนนายจ้างสมัครเข้าร่วมโครงการด่วน

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า กรมการจัดหางานรับข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ขณะนี้มอบหมายข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1-10 และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ ติดตามนายจ้าง สถานประกอบการที่จดทะเบียนที่ตั้งบริษัทในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ และเร่งรัดให้ลงทะเบียนภายในกำหนดเวลา ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่ที่ยังไม่ทราบข้อมูลโครงการและยังไม่ลงทะเบียนมักเป็นนายจ้างในธุรกิจขนาดเล็กที่มีการจ้างงาน 3 – 4 คน 

สำหรับนายจ้าง/สถานประกอบการภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม และมีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน สามารถสมัครร่วมโครงการ ผ่านเวบไซต์ “ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th” เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว ต้องสมัครใช้บริการระบบ e-Service ของสำนักงานประกันสังคม เพื่อยื่นแบบรายการแสดงข้อมูลการส่งเงินสมทบ สปส. 1-10 ในระบบ e-Sevice จึงจะได้รับเงินอุดหนุนจากโครงการนี้” อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว

ทั้งนี้ กรณีที่นายจ้างไม่สามารถลงทะเบียนร่วมโครงการ ผ่านระบบด้วยตนเอง สามารถนำเอกสารซึ่งประกอบด้วย หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ สำเนาหน้าสมุดธนาคาร (กรณีใช้บัญชีกระแสรายวัน ให้ใช้สมุดหน้าเช็คที่มีชื่อนายจ้างและเลขบัญชี) และสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือสำเนาบัตรประชาชน (นายจ้างบุคคลธรรมดา) โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ ติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 – 10 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้ หรือหากต้องการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมให้ติดต่อที่ สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทรศัพท์ 1694

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์