เช็คก่อนเชื่อ! "เว็บตรวจข่าวปลอม" Thai D.I. Machine ชวนคุณได้

เช็คก่อนเชื่อ! "เว็บตรวจข่าวปลอม" Thai D.I. Machine ชวนคุณได้

เปิดตัว "เว็บไซต์ตรวจข่าวปลอม" Thai D.I. Machine ผลงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

สำนักงานงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2564 (National Innovation Award 2021) เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบ Virtual เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” 

รวมทั้งเชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่นก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในหลากหลายมิติ  โดยในปีนี้ “โครงการการพัฒนาการตรวจจับข่าวปลอมโดยการเรียนรู้ของเครื่องและการตรวจสอบข้อเท็จจริงของประชาชน” (Thai D.I. Machine) ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประเภทบุคคลทั่วไป

 

  • ตรวจ "ข่าวปลอม"ด้วยตนเองง่ายๆ 

เว็บไซต์ Thai D.I. Machine ผลงานของหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านความรู้ทางดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ (DIRU) คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ โดย รศ.ดร.พนม คลี่ฉายา หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการฯ DIRU เป็นเว็บไซต์ตรวจสอบข่าวปลอมที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข่าวปลอม   ได้ด้วยตนเองง่ายๆ ทาง www.thaidimachine.org  

เพียงพิมพ์หัวข่าวหรือข้อความที่สงสัย กดคำสั่งตรวจสอบก็ทราบผลเบื้องต้นได้ทันทีว่าข่าวหรือข้อความดังกล่าวมีแนวโน้มเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม  

ผลการตรวจสอบข่าวแบ่งออกเป็น 5 ระดับคือ ข่าวจริง ข่าวปลอม มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นข่าวจริง มีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นข่าวปลอม และข่าวน่าสงสัย  เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนแชร์ข่าว ช่วยชะลอการแพร่กระจาย  ลดปัญหาข่าวปลอม กระตุ้นให้ประชาขนสามารถจัดการข่าวปลอมได้ด้วยตนเอง  

 

  • วิธีการทำงานเว็บตรวจข่าวปลอม

วิธีการทำงานของเว็บไซต์ใช้หลักการตรวจสอบด้วยวิธีการสืบค้นและเปรียบเทียบข้อมูลสารสนเทศจากข้อมูลขนาดใหญ่บนอินเทอร์เน็ต

โดยนำข้อมูลข่าวสืบค้นไปวิเคราะห์ด้วยวิธีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing)

ด้วยวิธีการเรียนรู้ของเครื่องแบบระบบผู้เชี่ยวชาญ    (Expert System based Machine Learning) เป็นการใช้ฐานกฎหรือความรู้ (Rule Base or Knowledge) ในการจำแนกข่าว ตัวระบบสามารถเรียนรู้ให้ฉลาดขึ้นจากข้อมูลข่าวที่สืบค้นเองอย่างต่อเนื่อง