ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยเดือน ก.ย. พบเฟคนิวส์ 66 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 29 เรื่อง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยเดือน ก.ย. พบเฟคนิวส์ 66 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 29 เรื่อง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม สรุปผลงานเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา พบ เฟคนิวส์ 66 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 29 เรื่อง ข่าวจริง 128 เรื่อง จากที่ส่งตรวจสอบทั้งหมด 426 เรื่องในเดือนเดียว ส่วนใหญ่เกี่ยวกับนโยบายรัฐ

3 ต.ค. 64 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ออกรายงานสรุปผลการดำเนินงานในเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา พบว่า จากการรับแจ้งเบาะแส และติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวปลอม ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 64 มีข้อความข่าวที่ต้องคัดกรองทั้งหมด 49,781,786 ข้อความ ข้อความข่าวที่เข้าเกณฑ์ดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 785 ข้อความ โดยหลังจากคัดกรองพบข้อความข่าวที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 426 เรื่อง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยเดือน ก.ย. พบเฟคนิวส์ 66 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 29 เรื่อง

ในจำนวน 426 เรื่องที่ส่งตรวจสอบทั้งหมด ได้รับผลการตรวจสอบทั้งหมด 223 เรื่อง ได้รับการเผยแพร่ทั้งหมด 120 เรื่อง และรอดำเนินการเผยแพร่ทั้งหมด 103 เรื่อง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยเดือน ก.ย. พบเฟคนิวส์ 66 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 29 เรื่อง

ในจำนวน 223 เรื่องที่ตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว แบ่งเป็น ข่าวปลอมจำนวน 66 เรื่อง ข่าวจริง จำนวน 128 เรื่อง ข่าวบิดเบือนจำนวน 29 เรื่อง และข่าวที่ไม่ประสงค์เผยแพร่จำนวน 27 เรื่อง

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยเดือน ก.ย. พบเฟคนิวส์ 66 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 29 เรื่อง

ในจำนวน 120 เรื่องที่เผยแพร่แล้ว แบ่งเป็น ข่าวปลอมจำนวน 71 เรื่อง ข่าวจริงจำนวน 26 เรื่อง ข่าวบิดเบือนจำนวน 23 เรื่อง

ส่วนภาพรวมของหมวดหมู่ข่าว จาก 426 เรื่อง จากการตรวจสอบทั้งหมด พบว่า หมวดหมู่นโยบายรัฐฯ พบจำนวน 248 เรื่อง คิดเป็น 58% รองลงมาเป็น หมวดหมู่สุขภาพ มีจำนวนข่าวที่เข้าข่ายการตรวจสอบมากที่สุด จำนวน 150 เรื่อง คิดเป็น 35% หมวดหมู่ภัยพิบัติ จำนวน 17 เรื่อง คิดเป็น 4% และ หมวดหมู่เศรษฐกิจ พบจำนวน 11 เรื่อง คิดเป็น 3% ตามลำดับ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยเดือน ก.ย. พบเฟคนิวส์ 66 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 29 เรื่อง

ขณะที่ภาพรวมของข้อความข่าวที่ต้องคัดกรองทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 ก.ย. 64 มีจำนวนข้อความทั้งหมด 49,781,786 ข้อความ

ช่องทางที่มีการพบเบาะแสมากที่สุดอันดับ 1 คือ Social Listening Tools 99.90% (49,733,009 ข้อความ) รองลงมาคือ Line Official 0.07% (34,344 ข้อความ), Twitter 0.03% (12,573 ข้อความ), Facebook 0.00% (1,638 ข้อความ) และ Official Website 0.00% (222 ข้อความ) ตามลำดับ

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เผยเดือน ก.ย. พบเฟคนิวส์ 66 เรื่อง ข่าวบิดเบือน 29 เรื่อง